Project Description

Petr Beran:
PÍSEŇ O LORETĚ

Publikace zpracovává historii významného mariánského poutního místa nacházejícího se nad Starým Hrozňatovem nedaleko Chebu. Osudy hrozňatovské Lorety jsou popsány v pěti kapitolách: Starý Hrozňatov – uvedení do dějin poutního místa. Doba vzniku a rozkvětu 1658 – 1773. Doba mírného sestupu 1773 – 1855. Doba upevňování duchovního života 1855 – 1946. Doba zkázy a naděje 1946 – 2003. Text je opatřen bohatým poznámkovým aparátem,seznamem literatury a pramenů a obrazovou přílohou. Práce je doplněna úvodním slovem z pera Filipa Zdeňka Lobkowitze, O. Praem., úřadujícího okrskového vikáře chebského. Slovo na závěr připojila ředitelka Krajského muzea Cheb, PhDr. Eva Dittertová. Vzhledem ke skutečnosti, že v minulých desetiletích bylo toto nádherné poutní místo bezohledně zdevastováno a měl je stihnout osud zapomenutí, je tato drobná publikace věnována nejen historii místa, ale hlavně těm, kteří se po roce 1990 zasloužili o takřka nemožné – o stavební i duchovní obnovu hrozňatovské Lorety. Je poděkováním hlavně panu ing. Antonu Hartovi, hrozňatovskému rodákovi, který byl a je nejen duchovním otcem myšlenky obnovy Lorety, ale také jejím štědrým donátorem. Publikace vydána v české a německé verzi!!! Vydáno s finanční podporou EU programu Phare CBC a Města Chebu.

Vydalo Chebské muzeum,Cheb 2003. Doplňené 2. vydání. Brož., 52 str. (německá verze 56 str.), 40,- Kč (německá verze 50,- Kč) + poštovné