Prohlášení o zpracování osobních údajů
poskytnutých správci prezentace prostřednictvím kontaktních formulářů a e-mailové korespondence

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11, Cheb (dále jen Muzeum Cheb), si je vědomo skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobními údaji se rozumí údaje poskytnuté organizaci prostřednictvím e-mailové korespondence, kontaktních formulářů webové prezentace či údaje poskytnuté přímo na akcích pořádaných nebo spolupořádaných Muzeem Cheb, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, popř. telefonní číslo a korespondenční adresa.

Muzeum Cheb zpracovává osobní údaje výhradně za účelem:

  1. zodpovězení návštěvnických a badatelských dotazů,
  2. realizace Muzeem Cheb pořádaných či provozovaných aktivit (muzejní akce, soutěže, pedagogické a edukační projekty) včetně jejich propagace prostřednictvím e-mailu nebo poštovní korespondence,
  3. vyřízení vyžádaných objednávek či jiných správcem poskytovaných služeb,
  4. vyhodnocení názorů a připomínek vyjádřených směrem k organizaci kontaktující osobou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů platí maximálně po dobu 10-ti let ode dne jeho udělení předáním těchto údajů.

Osobní údaje Muzeum Cheb zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců.

Osoba, která poskytla Muzeu Cheb své osobní údaje, má na základě zákona právo přístupu k těmto údajům (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, o rozsahu zpracovávaných osobních údajů a o jejich zdroji, o povaze zpracování a o příjemci či příjemcích osobních údajů). Muzeum Cheb na vyžádání tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li poskytovatel osobních údajů, že je jejich zpracování v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od Muzea Cheb nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 

Muzeum Cheb prohlašuje, že si je vědomo důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým návštěvníkům. Muzeum Cheb disponuje příslušnými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Muzeum Cheb při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

pdfIkona SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ …
Formát souboru: pdf. Velikost souboru: 200 kB