Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 25/2017

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.25



STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Hana Knetlová
  „Sancta et salubris est cogitatio pro Defunctis exorare, ut a peccatis solvantur“. Jezuitská náboženská bratrstva v Chebu.
 • Petr Beran – Jana Kolouchová
  Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu.
 • Lubomír Zeman – Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – † Zbyněk Černý – Lukáš Smola – Martin Krsek – Jaroslav Zeman
  Architektura ve službách národní emancipace. Odraz myšlenky národní emancipace v artikulaci architektury s využitím etnografických a národopisných výzkumů.

Přírodovědné:

 • Libor Dvořák
  Nové nálezy stínky Philoscia muscorum (Isopoda: Oniscidea: Philosciidae) v západních Čechách.
 • Vít Zavadil – Václav Beran – Oldřich Bušek – Michal Porteš
  Pozorování orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus) v severozápadních Čechách.
 • Pavel Řepa
  Hnízdící ptactvo v otevřených mokřadech v některých chráněných územích CHKO Slavkovský les.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Albin Buchholz
  Über die Beziehungen Elsteraner Musiker der Kurkapelle zum Ascher Ländchen / Ašsko
  Ein Beitrag anlässlich der 200. Wiederkehr des Beginns der Kurmusik und der Konstituierung der Kurkapelle.
 • Karel Řeháček
  Exodus bezbranných. Vysidlování ohrožených sociálních skupin z Karlovarska po roce 1945.

RECENZE:

 • Tomáš Klír (ed.) a kol.
  Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456. LIBRI CIVITATIS X.
  recenzent: Jiří Hadaš
 • Jan Matějů, Petr Hradecký & Vladimír Melichar (eds.)
  Doupovské hory.
  recenzent: Jaroslav Michálek
 • Martin Chochel & Daniel Hrčka (ed.)
  Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje.
  recenzent: Daniel Koutecký

NEKROLOGY

 • Mgr. Stanislav Macek
  (* 3. ledna 1953 – † 5. dubna 2017)
 • Mgr. Zbyněk Černý
  (* 20. března 1974 – † 26. listopadu 2017)


Za finanční podpory Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti

vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý
Výkonný redaktor: Alena Koudelková, Jiří Brabec, Lukáš Smola
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd,
Michael Rund, Marcel Fišer
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Překlad resumé do českého jazyka: Michaela Bäumlová
Grafická úprava: Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2017