Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 24/2016

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.24STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Michaela Bäumlová:
  Mincovní depoty z Opatova a měnové poměry na waldsasských državách ve 13. a 14. století v kontextu písemných pramenů.
 • Jakub Krček:
  Počátky obce Velký Luh ve světle nejstarší matriky fary Skalná.
 • Jan Boukal:
  “Ten lid pěší z královských měst vedl a při nich v pavézách zavřev se, od Turkův zabit s jinými.” Podkomoří Jakub Kyšperský z Vřesovic na Valči († 1526). 
 • Lubomír Zeman – Richard Němec – Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Martin Krsek – Jaroslav Zeman:
  Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – architektura doby nacionálního socialismu (1938–1945).

Přírodovědné:

 • Ivo Tábor – Adam Baroš – Jiří Šindelář – Markéta Šantrůčková:
  Rostliny pěstované v Bečovské botanické zahradě v letech 1918 až 1938.
 • Jiří Velebil – Jiří Brabec:
  Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí.
 • Vladimír Vrabec:
  Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) vybraných zámeckých parků Čech.
 • Vít Zavadil – Vít Tejrovský – Jan Matějů:
  Souhrn dosavadních poznatků o rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus) v Ústeckém kraji.
 • Pavel Řepa:
  Ptactvo jehličnatých lesů s převahou borovice ve východní části CHKO Slavkovský les.
 • Dětmar Jäger:
  Ptactvo Soosu a jeho proměny v posledních padesáti letech.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Michal Panáček – David Otáhal – Tomáš Kyncl
  Výsledky základního zjišťovacího průzkumu historických krovů městských domův Chebu.
 • Albin Buchholz:
  Die Plauener Schedlich-Orgel von 1650/51 – ein Zeitdokument sächsisch-böhmischer Musikbeziehungen.
 • Jakub Chaloupka:
  Průzkum a obnova fasády Schirndingerovského domu čp. 508 v Chebu.
 • Karel Řeháček:
  Osidlovací triumvirát. Portréty představitelů procesu osidlování poválečného Karlovarska.
 • Zbyněk Černý:
  Tak to je můj život. Rozhovor s Jaromírem Boháčem.

RECENZE:

 • Ondřej Haničák:
  Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století.
 • Jaromír Bartoš – Libor Dvořák (eds):
  Dyleňský kras.

ANOTACE:

Mezinárodní výstava “Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918” na Staré radnici v Ostrově.


Za finanční podpory Města Chebu a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý, výkonný redaktor: Alena Koudelková, Jiří Brabec, Lukáš Smola. Redakční rada: Michaela Bäumlová, Roman Procházka, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund. Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram. Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů. Překlad resumé do českého jazyka: Michaela Bäumlová. Grafická úprava: Kateřina Rundová, Praha. Vydání první, 2016.