Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 20/2012

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.20STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Michaela Bäumlová:
  Chebský rodák dr. Georg Haller. Osudy katolického kněze v době jagellonské.
 • Hana Knetlová:
  O svatém Vincentovi, chebském procesí a Hruškové neděli.
 • Pavel Zahradník:
  Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá.
 • Lubomír Zeman:
  Hrázděné stavby jako specifická architektura českého pohraničí.
 • Karel Řeháček:
  Příděly konfiskovaných rodinných domků na Karlovarsku po roce 1945.

Přírodovědné:

 • Přemysl Tájek – Alexandra Klaudisová – Petr Vít:
  Vývoj populace křížence rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium) a rožce rolního (C. arvense) v NPP Křížky v letech 1984–2012.
 • Petr Krása:
  Vegetace mokřadů jižního obvodu Velké podkrušnohorské výsypky.
 • Jan Matějů – Vít Zavadil:
  Současné rozšíření listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi) v Doupovských horách (Crustacea: Branchiopoda).
 • Jiří Vávra:
  Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v evropsky významné lokalitě Kaňon Ohře.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Pavla Tájková – Přemysl Tájek:
  Opuštěná Hartova cihelna – nejvýznamnější lokalita vážek na Chebsku.
 • Vladimír Melichar – Vít Zavadil – Jan Matějů:
  K výskytu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na Kraslicku.
 • Vít Zavadil – Ivo Přikryl – Miroslav Kosík:
  Zajímavá pozorování čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) na jezeře Medard u Sokolova.
 • Oldřich Bušek:
  Hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese.
 • Lukáš Svoboda:
  Židovský hřbitov v Lomničce.
 • Albin Buchholz:
  Zwei Gedenktafeln für Ernestine von Fricken und Robert Schumann in Aš/Asch. Ein Beitrag zur 200. Wiederkehr des Geburtstages von Robert Schumann.
 • Štěpán Karel Odstrčil:
  Německý tábor lidu v Chebu 1897.
 • Jana Horváthová – Lubomír Zeman – Michael Rund:
  Architekti a stavitelé hovořící německým jazykem v severozápadních Čechách.
 • Ondřej Malina – Tomáš Karel:
  Hřebečná – možnosti a východiska studia hornické kulturní krajiny.

RECENZE A ANOTACE:

 • Vladimír Melichar – Petr Krása – Přemysl Tájek:
  Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje (recenze: Jiří Brabec).
 • Vladimír Prekop:
  Franz Gruss 1891-1979. Opomenutý umělec Kraslicka (recenze: Zbyněk Černý).
 • Kolektiv autorů:
  Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří (anotace: Alžběta Kratochvílová).

Za finanční podpory Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý. Výkonný redaktor: Alena Koudelková. Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola. Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram. Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů. Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha. Vydání první, 2012.