pro: 4. – 9. roč. ZŠ, SŠ

Zajímavý program o ručně psaných knihách a středověkých knihařích. Žáci odkryjí taje a umění knihvazačského řemesla a na vlastní kůži si vyzkouší výrobu ručně šité knihy. Prohlédnou si a osahají maketu manuskriptu ze sbírek chebského muzea z počátku 16. stol. a budou moci obdivovat umění středověkých knihvazačů a ozdobníků. V průběhu besedy žáci využijí pracovní sešit. Součástí programu je i návštěva muzejní knihovny.

Dílna středověkého knihaře
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Klíčové kompetence: Kompetence k učení, občanské a pracovní
Klíčová slova: středověk, klášter, skriptorium, písař, opisovač, iluminátor, knihvazač, manuskript, pergamen, iluminace, středověké písmo, knižní vazba
Výstupy: Žák se seznámí s prací středověkých knihvazačů, osahá si knižní vazbu věrné kopie středověkého manuskriptu, vyrobí si svou ručně šitou knihu, navštíví knihovnu muzea
Cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 4 vyučovací hodiny, na besedu lze vyhradit 2 x 2 hodiny
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz