pro: 3. – 9. roč. ZŠ, SŠ

V interaktivní besedě přiblíží archeolog muzea žákům nejstarší dějiny Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. V průběhu besedy si žáci mohou osahat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu je i práce s pracovním sešitem, který vhodně doplňuje získané informace.

Dílna archeologa
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura
Klíčové kompetence: Kompetence k učení, komunikativní, občanské a pracovní
Klíčová slova: doba kamenná, doba bronzová, Slované, středověk, středověké město, popelnicová pole, pohřební ritus, textilnictví v pravěku a středověku, zemědělství, řemesla
Výstupy: Žáci objasní význam zemědělství, chovu dobytka a zpracování kovů pro lidskou společnost. Dozvědí se, jak to v minulosti v našem kraji vypadalo, jak u nás žili lidé, jak hospodařili nebo jak chodili oblékaní.
Cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz

Můžete se těšit na poutavou přednášku doplněnou promítáním. V průběhu besedy se účastníci mohou dotýkat a podrobně prozkoumat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu je i pracovní sešit, který vhodně doplňuje získané informace. V závěru besedy si každý může zábavnou formou zopakovat nabyté vědomosti.

Beseda je určena širokému spektru žáků od prvního stupně základních škol až po školy střední. Taktéž pro rozličné vzdělávací a zájmové instituce. Program je individuálně upravován na základě věku, znalostí a potřeb účastníků. Předpokládaná délka programu je 90 minut. Pokud budou mít zájem o tuto besedu i školy ze vzdálenějších a špatně dostupných míst okresu Cheb, lze besedu uskutečnit na půdě školy. Rádi přijedeme.

Projekt byl financován v rámci podpory edukativních aktivit v oblasti muzejnictví podporujících rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání na vysokých školách.