23.2.2022, 17:30

Hrdinové Vernova románu „Cesta do středu Země“ se nasoukali dolů jícnem vyhaslé islandské sopky. Věřme, že se to podaří i nám z vulkanického Chebska. Nepotřebujeme přilbu, stačí trocha obrazové techniky. Díky ukázkám pevných hornin, tvárných kamenů, vysokotlakých minerálů, útržků hornin vynesených sopkami, impaktových hornin a meteoritů si na každou zemskou sféru budeme moci sáhnout.

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. je povoláním geolog. Jeho Alma mater je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, kde ukončil studium jak magisterské (1981), tak doktorandské (2005). Od roku 2009 zde externě přednáší. Jako zaměstnanec Sokolovské uhelné, a. s. (1982–2018) se zabýval geologickým průzkumem, využitím doprovodných surovin a rekultivacemi. Od roku 2018 pracuje v Muzeu Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. Společně s pracovníky univerzit a Akademie věd ČR je spoluřešitelem několika výzkumných úkolů. Je autorem nebo spoluautorem několika knih, např. „Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří“, monografie „Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí v ČR“, „Horní města Krušných hor“ nebo „Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje“. Mezi jeho zájmy patří příroda, hudba (je dlouholetým varhaníkem), Krušné hory a česko-německé vztahy (vyrůstal v národnostně smíšené rodině a pracuje ve Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR).