10.3.2022, 17:30

Přednáška Milana Brože a kolektivu spoluautorů (Jana Doubravová, Jakub Klicpera, Pavla Hrubcová, Tomáš Vylita a Jiří Mesner), jejíž celý název zní: “Nejen západočeská zemětřesení jsou unikátním přírodním jevem Karlovarského kraje – Geofyzikální Centrum ve Skalné vychovává nové přírodovědce pro západní Čechy”, seznámí posluchače s tím, jak projevy západočeských zemětřesení souvisí s hlubší stavbou zemské kůry, která je v této oblasti ovlivňována podzemními fluidy. Tyto projevy jsou jak v genezi minerálních pramenů, tak i ve čtvrtohorní vulkanické činnosti. K seismické síti  WEBNET, která sleduje západočeská zemětřesení na 24 povrchových stanicích se nyní připojí i seismické stanice ve čtyřech průzkumných vědeckých vrtech. S těmito geofyzikálními studii vedenými Geofyzikálním ústavem se seznamují žáci geofyzikálního centra ve Skalné, aby v budoucnu posunuli poznání těchto přírodních fenoménů.

Ing. Milan Brož, CSc. vystudoval technickou kybernetiku na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze. V letech 1969–2014 byl vědeckým pracovníkem v oddělení seismotektoniky Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie Věd ČR. Od roku 2015 pracuje v oddělení seismologie Geofyzikálního ústavu AV ČR ve skupině, která se zabývá zemětřesnými roji. V roce 1985 spoluzakládal seismickou monitorovací síť WEBNET v oblasti západočeských rojových zemětřesení. Jako spolunavrhovatel seismického monitoringu pro stanovení zákonitostí výskytu důlních otřesů v OKR – Ostrava získal v roce 1988 Cenu Akademie věd. Kromě práce na vědeckých projektech, zajištuje řešení zakázek technické seismicity jak výzkumného charakteru, tak i vývoje geofyzikálních přístrojů. Od roku 2016 je hlavním řešitelem regionálních projektů AV ČR a Karlovarského kraje. Je to jednak zpřístupnění Goethovy štoly ve vulkánu Komorní hůrka a založení Geofyzikálního centra v Základní škole ve Skalné.