Archeologický průzkum Chebu je v současné době spojen především se stavebním průmyslem a proto je většina probíhajících výzkumů vymezena rozličnými stavbami ve městě a jeho okolí. Archeologické poznání tak poznamenal např. rozvoj chebské průmyslové zóny, rekonstrukce jádra města a mnohá další výstavba realizovaná v okrese Cheb. Nejinak tomu bylo i v případě zemních prací prováděných v souvislosti s umístěním kontejnerů ve vnitrobloku mezi ulicemi Provaznická a Jateční, při nichž byla odhalena středověká odpadní jímka.

FOTO: Martin Stolař, MAFRA

Záchranný archeologický průzkum, který zde byl následně proveden, vedl archeolog Muzea Cheb Mgr. Michal Beránek: “Historické jádro Chebu je dlouhodobě osídlenou lokalitou a potvrdil to i tento výzkum. Nejstarším nálezem je sídlištní vrstva ze 13. až 14. století, do které byly zahloubeny dvě dřevěné konstrukce. Jednou je roubená odpadní jímka. V té se nacházelo velké množství kuchyňského odpadu, zvířecích kostí, pecek z ovoce, keramických nádob, skla či dřevěných nádob. Vše datované zhruba do 14. století. Druhou dřevěnou konstrukcí byla káď, jejíž primární funkce není známá, ale následně sloužila taktéž jako jímka. Hmotná náplň je u obou objektů stejná. V mladším období byl tento odpadní areál překryt výstavbou vnitřních traktů domů. Tato výstavba je pak zachycena v několika fázích, z nichž některé přežily do 20. století a jiné nikoli. Z mladších období můžeme jmenovat třeba nález skleněného pohárku s nálepy z 15. století nebo talíř z majoliky z 18. století. Nejmladší část pak zastupují nálezy z období asanace města Chebu, tedy před rokem 1962.”

AKTUALITY 

Co kvete v údolí Ohře?

Den Země na Soosu