č. 29 (2021)

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č. 29

 

STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Jakub Krček:
  „PŘEDHUSITSKÝ KOSTELÍČEK PŘESTAVBOU ZNEŠVAŘENÝ“. ZE STARŠÍCH DĚJIN KOSTELA SV. VÁCLAVA V RADOŠOVĚ
 • Michaela Bäumlová:
  CHEBŠTÍ KNIHVAZAČI V 18. STOLETÍ. PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM KNIŽNÍ KULTURY
 • Karel Řeháček:
  NACIONÁLNĚ SOCIALISTICKÁ PERSONÁLNÍ POLITIKA V LETECH 1938–1945 NA ZÁPADĚ ČECH

Přírodovědné:

 • Petr Mudra:
  SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ VSTAVAČE KUKAČKY (ANACAMPTIS MORIO) NA DOMAŽLICKU A TACHOVSKU
 • Vít Zavadil – Oldřich Bušek:
  HNÍZDĚNÍ LINDUŠKY ÚHORNÍ (ANTHUS CAMPESTRIS) V KARLOVARSKÉM KRAJI

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Ralf Heimrath:
  EGRISCHE FEDERBILDER UND FEDERBILDER IN DER MONGOLEI
 • Jiří Velebil – Jiří Brabec:
  POZNÁMKY KE KVĚTENĚ AŠSKA A CHEBSKA IV – NPP BUBLÁK A NIVA V PLESNÉ
 • Michaela Bäumlová – Jan Matějů:
  KOMENTOVANÝ PŘEKLAD PŘÍRODOPISU JEŠTĚRKY ZELENÉ JANA TADEÁŠE LINDACKERA Z ROKU 1791

RECENZE:

 • Tomáš Klír:
  ROLNICTVO NA POZDNĚ STŘEDOVĚKÉM CHEBSKU
  recenzent: Jan Hasil

NEKROLOG:

 • Jiří Klsák:
  VZPOMÍNKA NA MÉHO KAMARÁDA, ARCHEOLOGA PAVLA ŠEBESTU

Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Jiří Brabec
Výkonný redaktor: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Redakční rada: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd,
Štěpán Karel Odstrčil, Michael Rund
Překlad resumé do německého jazyka: Josef Ponikelský
Překlad resumé do anglického jazyka: Jan Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2021