Unikátní národopisná památka

V únoru roku 2020 bylo dokončeno na Chebském hradě rozebírání unikátních národopisných kamen ze sbírky Muzea Cheb. Ta byla odvezena na restaurování do restaurátorské dílny Sylvy Antony Čekalové, kde byly zahájeny restaurátorské práce. Vzhledem k náročnosti procesu restaurování a omezeními v souvislosti s epidemií coronaviru došlo k posunutí původního termínu jejich vrácení a následné stavby v Muzeu Cheb, která se měla uskutečnit v podzimních měsících roku 2020.

Jaký je aktuální stav restaurátorských prací?

Kontrolní den – 5. února 2021

V pátek 5. února proběhl druhý kontrolní den v pražském ateliéru restaurátorky paní Sylvy Antal Čekalové. Restaurátorka podala podrobný výklad k hotovým pracím. Do poloviny měsíce února budou dokončeny práce spojené s odstraněním starých cementů a krust. Dokončeno bude také odstranění přetrvávajících výkvětů solí, které probíhá jednak chemickou a jednak mechanickou cestou. V některých případech jsou tyto práce technicky komplikovanější, a proto si vyžádaly větší časovou náročnost. Průběžně s těmito pracemi jsou prováděny práce spojené s lepením rozbitých kachlů a se začišťováním vzniklých spojů. U všech dvanácti krojových párů bylo odstraněno jejich sádrové uchycení ke konzolkám. Při opětovné stavbě kamen bude jejich osazení zpevněno vnitřním drátem a ke konzolkám budou uchyceny na kamnářskou hlínu. Restaurátorka seznámila s průběhem dalších zkoušek pro výběr nejvhodnějších glazur, engob a hlín. „Projednána byla také konečná povrchová úprava těch částí kachlů, kde byla původní glazura degradována krustami. Podle návrhu restaurátorky zůstanou tato místa, zajištěná proti dalším degradačním postupům, zachována jako bílé linky v glazuře kachlů, tedy bez barevných retuší“ sdělila ředitelka muzea Kulová. Konzultována byla rovněž otázka doplnění chybějících hlaviček na figurách krojovaných párů na nároží i v reliéfních scénách. Řešena byla rovněž otázka chybějících zvířecích figurek. Pro maximální přesnost restaurátorských doplňků vzhledem k původní podobě, byla ze strany muzea doplněna fotodokumentace, odkazující na předlohy, kterých při své práci mohl využívat již Willi Russ, a na fotografie z ateliéru autora. Kompletní fotodokumentace byla poskytnuta restaurátorce k dalšímu využití.

V následujícím období tak pod rukama restaurátorky začnou jednotlivé části kachle nabývat svoji finální podobu. Ta je nezbytným předpokladem pro závěrečnou etapu, kterou bude postavení Russových národopisných kamen v expozici Muzea Cheb. „Jak již bylo mnohokrát zmíněno, unikátní Russova kamna budou dominantním exponátem národopisné části chystané nové expozice Muzea Cheb. Připravovaná instalace počítá s tím, že kamna budou veřejnosti poprvé představena v původní podobě, kterou jim jejich autor, krásenský sochař a keramik Willi Russ, zamýšlel dát,“ řekla radní pro kulturu a památkovou péči Olga Haláková. Další kontrolní den je předběžně plánován za dva měsíce.

Kontrolní den – 13. dubna 2021

Dne 13. 4. 2021 proběhla v Atelieru restaurování kachlových kamen prohlídka provedených prací na restaurování národopisných kamen Williho Russe. Byly projednány různé varianty tvarového a barevného pojednání nově modelovaných chybějících hlaviček a zvířecích figurek. Po prohlídce nabídnutých variant bylo rozhodnuto, že u figur a výjevů, kde existuje dostatek doložených podkladů (původních předloh nebo fotografií kamen z atelieru Williho Russe), bude použita realistická modelace obličejů. Zejména se jedná o krojované páry, kde jsou obličeje větší. Tam kde dostatek podkladů není, bude modelace pouze náznaková. Jako povrchová úprava byla zvolena varianta s povrchem opatřeným barevnými engobami překrytými tenkou vrstvou transparentní glazury, tedy varianta s odstínem blízkým originálu s polomatným povrchem, která nejlépe koresponduje s celkovou výzdobou kamen, a zároveň je díky méně lesklému povrchu odlišitelná od původního originálu. Dokončeno bylo hledání odstínů glazur pro chybějící geometrické části výzdoby kamen, které by se naopak měly maximálně přiblížit originálu. Byly předloženy některé již hotové keramické doplňky.

V současné době jsou domodelovány a poprvé vypáleny všechny chybějící hlavičky a zvířecí figury. Následovat bude jejich malování engobami a výpal s transparentní glazurou,“ uvedla ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová. V glazované keramice pokračuje doplňování větších chybějících částí geometrické výzdoby kamen. Započaly tvarové a barevné retuše četných drobnějších poškození glazury a střepu, kterými je zasaženo 95 % kachlů. „Jsme velmi rádi, že restaurátorské práce na této vzácné památce plynule pokračují. Po jejich dokončení si budou moci návštěvníci Muzea Cheb znovu prohlédnout jedinečná historická kamna, která zachycují chebský nebo též egerlandský národopis, a to od konce 18. století až do 40. let 20. století. Figurální ztvárnění na jednotlivých kachlích zobrazují tradice a zvyky z hospodářského, církevního a rodinného života venkovského lidu na Chebsku. Další zajímavostí je také zachycení chebského dialektu na plastických stuhách, které kachle propojují,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková. „Kamna se nyní nachází ve třetí, předposlední etapě prací, po jejímž dokončení budou kachle převezeny do chebského muzea a tam kamnářsky sesazeny,“ doplnila ředitelka muzea Martina Kulová.

O dalším postupu restaurátorských prací, na něž poskytl finance Karlovarský kraj, bude muzeum dále informovat a návštěvníci se mohou těšit na závěrečnou etapu, tedy postavení kamen v expozici Muzea Cheb.