REGIONÁLNÍ BADATELSKÉ CENTRUM

Regionální badatelské centrum je přístupné veřejnosti vždy
v pondělí od 8.00 do 18.00 hod a ve středu od 8.00 do 16.00 hod.

Badatelna
Badatelna
Badatelna

Po mnoha letech ve františkánském klášteře a rozsáhlé rekonstrukci budovy na náměstí se na sklonku roku 2003 přestěhovalo ředitelství Muzea Cheb se všemi pracovnami a depozitáři zpět do původních prostor, které v roce 1989 opustilo. Knihovna muzea, která od roku 1985 putovala a střídala „bydlení“ se tak konečně vrátila na místo odkud vyšla, a díky pochopení a finanční dotaci zastupitelstva Karlovarského kraje vznikl reprezentativní prostor nejen pro pracovnu knihovníka, ale zároveň důstojné prostředí pro badatele jak z řad pracovníků muzea, tak i odborné veřejnosti. Regionální badatelské centrum nabízí čtyři samostatná badatelská místa, dvě s možností připojení vlastního notebooku, možnost kopírování materiálů našich i přinesených, fotografování, videozáznam, skenování. K dispozici je šatna.

CO MŮŽETE V NAŠEM CENTRU STUDOVAT:

Badatelna

Knihovna má zhruba 22 500 svazků, z toho 7000 regionálních publikací, 300 starých či vzácných tisků a 25 rukopisů. Zaměřena je především na literaturu historickou, včetně pomocných věd historických, vlastivědnou, národopisnou, přírodovědnou. Můžete nahlížet do encyklopedií a slovníků. Najdete u nás velké množství regionálních novin a časopisů historických i současných, odborné časopisy vztahující se k oborům, které jsou u nás zastoupeny. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat také konzultace s našimi odbornými pracovníky, kteří Vám jistě ochotně vyjdou vstříc při Vašich dotazech, např. vypracování rešerší, vyhledávání negativů, fotografií atd. Knihovna je zásadně prezenční, její využívání se řídí Badatelským řádem Muzea v Chebu ze dne 1. 3. 2011, ve kterém jsou stanoveny i poplatky za poskytované služby. Z poplatků jsou vyjmuty služby poskytované pro účely čistě vědecké a pro účely studijní (žáci a studenti ZŠ, SŠ, VŠ) pokud tyto služby nesuplují prezenční studium materiálů.

Badatelské centrum nabízí kompletní ročníky významných regionálních periodik v digitální podobě. Jedná se o ročenky Egerer Jahrbuch z let 1871 – 1930, Kalender für das Egerland z let 1884 – 1941 a Unser Egerland z let 1897 – 1943, dále o noviny Egerer Anzeiger z let 1849 -1867 a na ně navazující Egerer Zeitung 1868 – 1910. Tyto noviny vycházely v této podobě až do roku 1945, ale další ročníky se v naší knihovně nacházejí bohužel pouze torzovitě. Originály těchto periodik jsou vzhledem ke svému stáří a nevalné kvalitě papíru ve velmi špatném stavu a není je možné půjčovat. Díky finanční a odborné pomoci Ministerstva kultury a Národní knihovny ČR jsou tituly zpřístupněny v digitální podobě v našem muzeu a jsou veřejně online dostupné také přes digitální knihovnu Kramerius.

pdfIkona Badatelský řád Muzea Cheb [pdf] …

pdfIkona Knihovní řád Muzea Cheb [pdf] …

Chcete-li mít připraveny materiály a jistotu, že se Vám budeme moci plně věnovat, objednejte se prosím předem na tel.: +420 739322499 nebo využijte našeho kontaktního formuláře:

AKTUALITY