Souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytnutých správci prezentace prostřednictvím kontaktních formulářů a e-mailové korespondence

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem webové prezentace MUZEUM CHEB, kterým je Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11, Cheb, (dále také jen „správce“).

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v kontaktních formulářích webové prezentace MUZEUM CHEB, popř. údaje poskytnuté správci prostřednictvím e-mailové korespondence tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.

Správce zpracovává osobní údaje výhradně za účelem:

  1. vyhodnocení názorů a připomínek vyjádřených směrem k organizaci kontaktující osobou,
  2. zodpovězení návštěvnických a badatelských dotazů,
  3. realizace správcem pořádaných či provozovaných aktivit (muzejní akce, soutěže, pedagogické a edukační projekty),
  4. vyřízení vyžádaných objednávek či jiných správcem poskytovaných služeb.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Osoba, která poskytla některým z výše uvedených způsobů správci své osobní údaje, má na základě zákona právo přístupu k těmto údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, o rozsahu zpracovávaných osobních údajů a o jejich zdroji, o povaze zpracování a o příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce na vyžádání tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li poskytovatel osobních údajů, že je jejich zpracování v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek MUZEUM CHEB: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým návštěvníkům. Společnost disponuje příslušnými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

pdfIkona SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ …
Formát souboru: pdf. Velikost souboru: 200 kB

AKTUALITY