SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 24/2016
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Michaela Bäumlová:
Mincovní depoty z Opatova a měnové poměry na waldsasských državách ve 13. a 14. století v kontextu
písemných pramenů.
Jakub Krček:
Počátky obce Velký Luh ve světle nejstarší matriky fary Skalná. - Resumé!
Jan Boukal:
"Ten lid pěší z královských měst vedl a při nich v pavézách zavřev se, od Turkův zabit s jinými."
Podkomoří Jakub Kyšperský z Vřesovic na Valči († 1526). - Resumé!
Lubomír Zeman – Richard Němec – Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Martin
Krsek – Jaroslav Zeman:
Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – architektura doby nacionálního socialismu
(1938–1945).
Přírodovědné:
Ivo Tábor – Adam Baroš – Jiří Šindelář – Markéta Šantrůčková:
Rostliny pěstované v Bečovské botanické zahradě v letech 1918 až 1938.
Jiří Velebil – Jiří Brabec:
Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí.
Vladimír Vrabec:
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) vybraných zámeckých parků Čech.
Vít Zavadil – Vít Tejrovský – Jan Matějů:
Souhrn dosavadních poznatků o rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus) v Ústeckém kraji.
Pavel Řepa:
Ptactvo jehličnatých lesů s převahou borovice ve východní části CHKO Slavkovský les.
Dětmar Jäger:
Ptactvo Soosu a jeho proměny v posledních padesáti letech.
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Michal Panáček – David Otáhal – Tomáš Kyncl
Výsledky základního zjišťovacího průzkumu historických krovů městských domův Chebu. - Resumé!
Albin Buchholz:
Die Plauener Schedlich-Orgel von 1650/51 – ein Zeitdokument sächsisch-böhmischer Musikbeziehungen.
Jakub Chaloupka:
Průzkum a obnova fasády Schirndingerovského domu čp. 508 v Chebu. - Resumé!
Karel Řeháček:
Osidlovací triumvirát. Portréty představitelů procesu osidlování poválečného Karlovarska. - Resumé!
Zbyněk Černý:
Tak to je můj život. Rozhovor s Jaromírem Boháčem.
-
RECENZE:
Ondřej Haničák:
Renesanční domy moravsko-slezského pomezí.
Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století.
Jaromír Bartoš – Libor Dvořák (eds):
Dyleňský kras.
ANOTACE:
Mezinárodní výstava "Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918" na Staré radnici v Ostrově.
-
Za finanční podpory:
Města Chebu a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý,
Výkonný redaktor: Alena Koudelková, Jiří Brabec, Lukáš Smola
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Roman Procházka,
Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund,
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Překlad resumé do českého jazyka: Michaela Bäumlová
Grafická úprava: Kateřina Rundová, Praha
Vydání první, 2016
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010