SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 22/2014
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Jiří Pešta:
Několik poznámek k historii vaření chebské medoviny. - Resumé!
Diana Řeháčková:
Jáchymovské radium a jeho výroba v 1. polovině 20. století. - Resumé!
Přírodovědné:
Táňa Štechová – Eva Holá – Jiří Košnar – Eliška Vicherová:
Bryoflóra Novodomského rašeliniště. - Resumé!
Přemysl Tájek:
Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) v CHKO Slavkovský les – výskyt,stanovištní nároky a ochrana. - Resumé!
Jiří Velebil – Jiří Brabec:
Květena Plesné a okolí. - Resumé!
Pavel Řepa:
Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech. - Resumé!
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Jiří Hejkal – Jaroslav Michálek – Jan Sychra – Pavel Bezděčka
Daniel Dvořák – Igor Malenovský – Vladimír Melichar – Petr Uhlík:
Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. - Resumé!
Tomáš Velička:
Lantkrabata z Leuchtenberka v politice lucemburských králů a jejich lenní knihy
s ohledem na majetky na Chebsku a Loketsku. - Resumé!
Lubomír Zeman:
Urbanismus Františkových Lázní a Mariánských Lázní.
Koncepce, kompozice a vlivy v počátečním vývoji lázeňských měst. - Resumé!
Petr Beran:
Práce žen v sokolovském revíru. - Resumé!
Karel Řeháček:
Ada Lessingová a Československo. Dovětek k případu prof. Theodora Lessinga. - Resumé!
Albin Buchholz:
Die Liederbücher des Turnvereins Asch. Studie zur Musikgeschichte der Stadt Asch.
-
RECENZE:
Zbyněk Černý :
Eliáš Dollhopf – barokní malíř západních Čech.
NEKROLOGY:
PhDr. Evžen Plesl. CSc.
-
Za finanční podpory:
Národního památkového ústavu, územnho odborného pracoviště v Lokti
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý
Výkonný redaktor: Alena Koudelková
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka,
Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2014
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010