SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 20/2012
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Michaela Bäumlová:
Chebský rodák dr. Georg Haller. Osudy katolického kněze v době jagellonské - Resumé!
Hana Knetlová:
O svatém Vincentovi, chebském procesí a Hruškové neděli - Resumé!
Pavel Zahradník:
Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá - Resumé!
Lubomír Zeman:
Hrázděné stavby jako specifická architektura českého pohraničí - Resumé!
Karel Řeháček:
Příděly konfiskovaných rodinných domků na Karlovarsku po roce 1945 - Resumé!
Přírodovědné:
Přemysl Tájek – Alexandra Klaudisová – Petr Vít:
Vývoj populace křížence rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium) a rožce rolního (C. arvense)
v NPP Křížky v letech 1984–2012.
Petr Krása:
Vegetace mokřadů jižního obvodu Velké podkrušnohorské výsypky
Jan Matějů – Vít Zavadil:
Současné rozšíření listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi)
v Doupovských horách (Crustacea: Branchiopoda)
Jiří Vávra:
Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v evropsky významné lokalitě Kaňon Ohře
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Pavla Tájková – Přemysl Tájek:
Opuštěná Hartova cihelna – nejvýznamnější lokalita vážek na Chebsku
Vladimír Melichar – Vít Zavadil – Jan Matějů:
K výskytu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na Kraslicku
Vít Zavadil – Ivo Přikryl – Miroslav Kosík:
Zajímavá pozorování čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita)
na jezeře Medard u Sokolova
Oldřich Bušek:
Hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese
Lukáš Svoboda:
Židovský hřbitov v Lomničce - Resumé!
Albin Buchholz:
Zwei Gedenktafeln für Ernestine von Fricken und Robert Schumann in Aš/Asch
Ein Beitrag zur 200. Wiederkehr des Geburtstages von Robert Schumann - Resumé!
Štěpán Karel Odstrčil:
Německý tábor lidu v Chebu 1897
Jana Horváthová – Lubomír Zeman – Michael Rund:
Architekti a stavitelé hovořící německým jazykem v severozápadních Čechách - Resumé!
Ondřej Malina – Tomáš Karel:
Hřebečná – možnosti a východiska studia hornické kulturní krajiny - Resumé!
-
RECENZE A ANOTACE:
-
Vladimír Melichar – Petr Krása – Přemysl Tájek:
Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje (recenze: Jiří Brabec)
Vladimír Prekop:
Franz Gruss 1891-1979. Opomenutý umělec Kraslicka (recenze: Zbyněk Černý)
Kolektiv autorů:
Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří (anotace: Alžběta Kratochvílová)
-
Za finanční podpory:
Národního památkového ústavu, územnho odborného pracoviště v Lokti
Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý
Výkonný redaktor: Alena Koudelková
Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka,
Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2012
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010