PŘÍRODOVĚDNÉ ČLÁNKY KARLOVARSKÉHO REGIONU  
 
-
-
BOTANIKA  [tříděno dle jména prvního autora]
-
Brabec J. (2005):
Rybníček pod Krásňany – další botanická lokalita v povodí Rokytnice na Ašsku. – Sborník Chebského muzea 2004: 173–182. – pdf není prozatím k dispozici
Brabec J., Tájek P. & Hertel H. (2008):
Květena Těšovských pastvin – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 267–306. – pdf zde...

Hejkal J., Michálek J., Sychra J., Bezděčka P., Dvořák D., Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. (2014):
Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153–184. – pdf zde...

Kabátová K. & Rydlo Jar. (2013):
Vodní makrofyta na Soosu. – Sborník muzea Karlovarského kraje 21: 119–142. – pdf zde...
Krása P. (2012):
Vegetace mokřadů jižního obvodu Velké podkrušnohorské výsypky. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 195–230. – pdf zde...
Martínek K. & Martínková E. (2005):
Nová chráněná území na Chebsku – přírodní rezervace „Mechové údolí“. – Sborník chebského muzea 2004: 162–172. – pdf není prozatím k dispozici
Martínek K. & Martínková E. (2006):
Chráněná území na Chebsku – Přírodní rezervace „Bystřina“. – Sborník chebského muzea 2005: 130–151. – pdf není prozatím k dispozici
Martínek K. & Martínková E. (2007):
Přírodní rezervace „Ztracený rybník“ – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 185–199. – pdf není prozatím k dispozici
Michálek J. (2006):
Velké smrky Karlovarského kraje. – Sborník chebského muzea 2005: 164–187. – pdf není prozatím k dispozici
Peksa O. (2011):
Lišejníky národní přírodní památky Křížky. – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 259 –272. – pdf zde...
Rydlo J. & Rydlo Jar. (2013):
Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. – Sborník muzea Karlovarského kraje 21: 143–156. – pdf zde...
Rydlo Jar. (2005):
Vodní makrofyta v Ohři mezi Nebanicemi a Šabinou v letech 1990 – 2004. – Sborník Chebského muzea 2004: 183–186. – pdf není prozatím k dispozici
Rydlo Jar. (2007):
Vodní makrofyta v povodní Rokytnice v Ašském výběžku. – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 220–235. – pdf není prozatím k dispozici
Štechová T., Holá E., Košnar J. & Vicherová E. (2014):
Bryoflóra Novodomského rašeliniště. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 55–62. – pdf zde...
Tájek P. (2007):
Flóra a vegetace lokality Podhorní slatě. – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 136–251. – pdf není prozatím k dispozici
Tájek P. (2008):
Floristický průzkum Kounických luk. – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 255–266. – pdf zde...
Tájek P. (2010):
Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 173–210. – pdf zde...
Tájek P. (2014):
Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) v CHKO Slavkovský les – výskyt, stanovištní nároky a ochrana. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 63–90. – pdf zde...
Tájek P., Klaudisová A. & Vít P. (2012):
Vývoj populace křížence rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium) a rožce rolního (C. arvense) v NPP Křížky v letech 1984–2012. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 173–194. – pdf zde...
Uhlík P. (2009):
Přehled zeměpisných jmen z Krušných hor uváděných v německy psaných lichenologických publikacích z 20. století – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 335–349. – pdf zde...
Velebil J. & Brabec J. (2014):
Květena Plesné a okolí. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 91–138. – pdf zde...
-
ZOOLOGIE  [tříděno dle jména prvního autora]
-
Bušek O. (2012):
Hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 285–288. – pdf zde...
Dietrich W. (2011):
Tagfalterbeobachtungen in den Krušné hory (Erzgebirge). – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 273 –322. – pdf zde...
Dvořák L. & Dvořáková K. (2010):
Zajímavé druhy hmyzu na území NPP Křížky, NPP Upolínová louka pod Křížky a okolních luk. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 211–218. – pdf zde...
Fric Z., Hula V., Zapletal M. & Konvička M. (2008):
Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis), zajímavý druh vlhkých luk a ruderálů západních Čech. – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 307–314. – pdf zde...
Hejkal J., Michálek J., Sychra J., Bezděčka P., Dvořák D., Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. (2014):
Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153–184. – pdf zde...
Jiskra P. (2010):
Recentní výskyt šídlatky kroužkované (Sympecma paedisca) v Karlovarském kraji. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 219–222. – pdf zde...
Krása P. & Matějů J. (2009):
K výskytu břehule říční (Riparia riparia) v Karlovarském kraji. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 229–236. – pdf zde...
Matějů J. & Zavadil V. (2012):
Současné rozšíření listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi) v Doupovských horách. (Crustacea: Branchiopoda). – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 231–240. – pdf zde...
Matějů K., Matějů J., Bušek O., Řepa P. & Jäger D. (2009):
Přehled výskytu sov (Strigiformes) v Karlovarském kraji. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 203–227. – pdf zde...
Melichar V., Zavadil V. & Matějů J. (2012):
K výskytu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na Kraslicku. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 277–280. – pdf zde...
Růžek P. & Schröpfer L. (2011):
Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách. – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 425 –431. – pdf zde...
Řepa P. (2009):
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) a kopřivka obecná (Anas strepera) na Tachovsku. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 237–255. – pdf zde...
Řepa P. (2010):
Bahňáci (Charadrii) na Tachovsku. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 223–259. – pdf zde...
Řepa P. (2011):
Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska. – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 345 –369. – pdf zde...
Řepa P. (2014):
Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 139–149. – pdf zde...
Tájková P. & Tájek P. (2012):
Opuštěná Hartova cihelna – nejvýznamnější lokalita vážek na Chebsku. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 271–276. – pdf zde...
Tyml T. (2006):
Příspěvek k poznání hnízdní avifauny Chebska. – Sborník chebského muzea 2005: 152–163. – pdf není prozatím k dispozici
Vávra J. (2012):
Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v evropsky významné lokalitě Kaňon Ohře. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 241–268. – pdf zde...
Vávra J. (2013):
Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní. – Sborník muzea Karlovarského kraje 21: 157–214. – pdf zde...
Zavadil V., Přikryl I. & Kosík M. (2012):
Zajímavá pozorování čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) na jezeře Medard u Sokolova. – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 281–284. – pdf zde...
-
GEOLOGIE  [tříděno dle jména prvního autora]
-
Marek M. & Suda J. (2010):
Kras Dyleňské hornatiny – nejvýznamnější krasové území Karlovarského kraje. – Sborník muzea Karlovarského kraje 18: 157–172. – pdf zde...
Rojík P. (2007):
Přehled geologie Chebské pánve. – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 200–219. – pdf není prozatím k dispozici
Šén M. & Suda J. (2011):
Příspěvek k problematice určení pramene Kosového potoka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 323 –344. – pdf zde...
-
RŮZNÉ  [tříděno dle jména prvního autora]
-
Brabec J. (2006): Recenze publikace „Hejkal J., Michálek J. & Roškotová J. [eds] (2005): Ochrana přírody a krajiny se zaměřením na Kraslicko. – Sborník příspěvků k regionálnímu semináři, Kraslice 27.–28. června 2005, Městský úřad Kraslice a Krajské muzeum Sokolov, 86 stran.“ – Sborník Chebského muzea 2005: 276–277. – pdf není prozatím k dispozici
Brabec J. (2006): Recenze publikace „Kočandrlová E. Pivoňková L. & Vlček J. [2005]: Přírodní parky Plzeňského kraje. – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň, 48 stran, ISBN: neuvedeno.“ – Sborník Chebského muzea 2005: 274–275. – pdf není prozatím k dispozici
Brabec J. (2006): Recenze publikace „Trégler M.: Pozdravy z ostrova, aneb povídání o Slavkovském lese. – Zvláštní příloha občasníku Arnika, ZO ČSOP Kladská a ZO ČSOP Planá, Mariánské Lázně, 40 stran.“ – Sborník Chebského muzea 2005: 278. – pdf není prozatím k dispozici
Brabec J. (2009): Dudák V. [ed.], Plzeňsko – příroda, historie, život, Miloš Uhlíř, Baset, Praha 2008, 880 s., 1 mapa, ISBN 978-80-7340-100-9. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 363–366. – pdf zde...
Brabec J. (2009): Václav Horáček, Lesy v Plzeňském kraji, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, státní správa lesů, Plzeň 2008, 48 s., ISBN neuvedeno. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 362. – pdf zde...
Brabec J. (2012): Recenze publikace „Vladimír Melichar, Petr Krása, Přemysl Tájek: Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje, Karlovarský kraj a AOPK ČR, 2012.“ – Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 364–366. – pdf není prozatím k dispozici
Bušek O. (2009): Jiří Vlček, Zvláště chráněné druhy ptáků Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň 2008, 60 s., ISBN neuvedeno. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 352. – pdf zde...
Hejkal J. (2011): Recenze publikace „Jiří Brabec (ed.), Petra Cehláriková, Zdeněk Fric, Vladimír Hula, Martin Konvička, Jan Matějů, Jaroslav Michálek, Petr Rojík, Petra Schnitzerová, Přemysl Tájek & Kamil Zimmermann, Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Občanské sdružení Mezi lesy, Prostiboř, ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Cheb, 2010, 127 s., ISBN 978-80-254-8292-6.“ – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 432 –434. – pdf není prozatím k dispozici
Hejkal J., Michálek J., Sychra J., Bezděčka P., Dvořák D., Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. (2014): Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153–184. – pdf zde...
Krása P. (2009): Jaroslav Michálek, Památné stromy Karlovarského kraje, Krajské muzeum Karlovarského kraje, Sokolov 2008, 80 s., 1 mapa, ISBN 978-80-86630-15-1. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 353–354. – pdf zde...
Mudra P. (2006): Břicháček P. a kol. [2004]: Recenze publikace „Příroda Plzeňského kraje. – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň, 173 stran, ISBN: 80-239-2499-0.“ – Sborník chebského muzea 2005: 172–173. – pdf není prozatím k dispozici
Nesvadbová J. (2005): Recenze publikace „Chráněná území ČR na příkladu chráněných území v okresu Cheb. Zahradnický J., Mackovčin P. [eds] a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko – In Mackovčin P. & Sedlíček M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek XI, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha 2004, 588 stran, ISBN 80-86064-68-9.“ – Sborník Chebského muzea 2004: 247–249. – pdf není prozatím k dispozici
Pěčková M. (2008): Recenze publikace „Jiří Milota. & Jaromír Bartoš, Průvodce po minerálních pramenech. I. Minerální prameny Českého lesa, Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně 2008, 66 s., ISBN neuvedeno.“ – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 383–384. – pdf zde...
Prokop V. [chybně uvedeno jako Rojík P.] (2007): Recenze publikace „Ohře – řeka pozoruhodná. Jaroslav Michálek & Petr Uhlík [2006]: Ohře – řeka pozoruhodná, Krajské muzeum Sokolov a Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland, 116 nečíslovaných stran, 221 barevných obr., formát: A5, 1500 výtisků, ISBN: 80-86630-11-0.“ – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 335–337. – pdf není prozatím k dispozici
Řepa P. (2013): Recenze publikace „Dětmar Jäger (hlavní autor), Jiří Brabec (ed.), Petr Korelus, Alena Lagardeová, Karel Makoň: Ptactvo Chebska, 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Cheb 2013, 144 s., ISBN 978-80-260-4877-0 (4. ZO ČSOP Cheb), ISBN 978-80-85018-82-0 (Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje). – Sborník muzea Karlovarského kraje 21: 259–261. – pdf není prozatím k dispozici
Sladký J. (2008): Recenze publikace „Lenka Pivoňková. Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň 2007, 55 s., ISBN neuvedeno.“ – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 382. – pdf zde...
Sofron J. (2006): Recenze publikace „Dudák V. [red.] (2005): Český les – Příroda, historie, život. – Miloš Uhlíř, Baset, Praha, 880 stran, ISBN: 80-7340-065-0.“ – Sborník chebského muzea 2005: 264–271. – pdf není prozatím k dispozici
Sychra J. (2008): Recenze publikace „Jiří Hejkal, Adriana Havalová & Jaroslav Michálek (eds), Příroda Kraslicka, Nakladatelství Jan Farkač, Praha 2007, 134 s., ISBN 80-903590-3-5.“ – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 378–380. – pdf zde...
Trégler M. (2007): Recenze publikace „Památné stromy Plzeňského kraje. Jaroslav Michálek (2006): Památné stromy Plzeňského kraje, Fotografie: RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík, Kresby: MUDr. Vladimír Lepš, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 48 stran, náklad 3000 ks.“ – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 338–339. – pdf není prozatím k dispozici
Uhlík P. (2009): Přehled zeměpisných jmen z Krušných hor uváděných v německy psaných lichenologických publikacích z 20. století– Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 335–349. – pdf není prozatím k dispozici
Vonička P. (2007): Průzkum a ochrana rolavských rašelinišť. Hejkal J., Havelcová A., Michálek J. & Roškotová J. [eds] (2006): Recenze publikace „Průzkum a ochrana rolavských rašelinišť. Sborník příspěvků k regionálnímu semináři, Kraslice, 5. 9. 2006, Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Karlovy Vary, 63 stran.“ – Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006: 340–342. – pdf není prozatím k dispozici
Wieser S. (2009): Jiří Milota & Jaromír Bartoš, Průvodce po minerálních pramenech II. Minerální prameny Tepelska, Český svaz ochránců přírody ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2008, 66 s., ISBN neuvedeno. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 355–356. – pdf zde...
-
Kontaktní adresa:
Jiří Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: jiri.brabec@muzeumcheb.cz
-