Ukončení soudního sporu

Po více než dvou letech došlo v listopadu loňského roku k vynesení rozsudku v soudním sporu mezi městem Loket na jedné straně a Karlovarským krajem a Muzeem Cheb, které je jeho příspěvkovou organizací, na straně druhé. Město Loket roku 2016 podalo žalobu na vydání movité věci, jejímž předmětem byl soubor uměleckých předmětů, zahrnující i tzv. národopisná kamna z dílny krásenského sochaře a keramika Willibalda Russe (1888–1974). 

Listopadový rozsudek, který v těchto dnech nabyl právní moci, požadavky města Loket na vydání předmětů zamítl. Soud shledal nárok žaloby nedůvodným, neboť nebyla prokázána skutečnost, že došlo k nabytí vlastnictví žalobce k předmětným movitým věcem k 31. 12. 1949, a že se jedná o historický majetek, tj. shledal nedostatek aktivní věcné legitimace žalobce. Soubor tak nadále zůstává ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Muzea Cheb, díky čemuž bude možno přikročit k realizaci záměru restaurovat a do expozičních prostor muzea přesunout Russova kamna, vypracovaného již v roce 2012 pozdějším ředitelem Muzea Cheb Zbyňkem Černým. V brzké době bude dokončen podrobný restaurátorský průzkum díla, po němž bude následovat odborné rozebrání a přesun z prostor chebského hradu, kde jsou kamna v současné době umístěna. Po zrestaurování jednotlivých částí bude proces financovaný z rozpočtu Karlovarského kraje završen jejich opětovným sestavením. Realizace náročného podniku bude předmětem veřejné soutěže.

Spletité osudy Russových kamen jsou pro zájemce nově shrnuty a popis jejich výzdoby vztahující se k lidové kultuře někdejšího národopisného Chebska (Egerland) podán v článku otištěném ve Sborníku muzea Karlovarského kraje 26 (2018). Monumentální dílo vzniklé mezi lety 1941-1944 na objednávku někdejšího chebského národopisného muzea vedeného etnografem Josefem Hanikou (1900–1963) se do místa svého určení dostalo s bezmála čtyřicetiletým zpožděním. Po svém dokončení do Chebu, který byl ohrožen spojeneckým bombardováním, již nedoputovalo a zůstalo do konce II. světové války v ateliéru W. Russe. Poválečná (1946) snaha chebského muzea kamna převézt do Chebu a zde instalovat vyšla na prázdno. Dílo se „na scéně“ znovu objevilo až roku 1952, kdy bylo umístěno do expozice nově zřízeného okresního muzea v prostorách zrekonstruovaného hradu v Lokti. Odtud bylo kvůli své „ideologické závadnosti“ před květnem roku 1972 odstraněno a určeno k vyřazení. Pouhou shodou náhod zachráněné před zničením se na základě hospodářských smluv počátkem 80. let. 20. století dostalo do Chebu, kde bylo po obtížné rekonstrukci od roku 1993 vystaveno v prostorách hradu provozovaného tehdy chebským muzeem. Nezbývá, než si přát, aby se národopisná kamna po všech těchto peripetiích konečně dočkala důstojné prezentace v rámci stálé expozice Muzea Cheb a stala se její součástí a ozdobou.