STATEK MILÍKOV
 
-
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
-
-
Integrovaný regionální operační program
-
Projekt je zaměřen na rekonstrukci historicky hodnotného památkového objektu - chebského statku v Milíkově. Cílem projektu je rekonstrukce chebského statku v obci Milíkov čp. 18 a vybudování stálé muzejní expozice za účelem zvýšení výchovně vzdělávacího potenciálu objektu s přihlédnutím k jeho památkové hodnotě a podpoře turistického ruchu v dané lokalitě.
-
Cíle projektu
-
Cílem rekonstrukce je citlivé využití potenciálu chebského statku k pořádání nekomerčních vzdělávacích a kulturních akcí pro širokou veřejnost a zřízení naučné etnografické expozice v původních prostorách historického objektu. Expozice si klade za cíl seznámit návštěvníky s dějinami statku, s typologií hrázděných staveb na Chebsku, s každodenním životem na statku, s drobnou řemeslnou a domáckou výrobou i specifiky chebského folklóru. Expozice se stane v širokém regionu první odborně garantovanou expozicí nacházející se v autentických prostorech. Muzeum Cheb jakožto krajské pracoviště pověřené péčí o lidovou kulturu disponuje odbornými předpoklady k vytvoření fundovaného realizačního týmu. Nově vybudovaná expozice pak znamená pro památku novou kvalitu, která přispěje mj. i ke zvýšení její návštěvnosti a oslovení nových cílových skupin.
Informační jádro expozice budou tvořit tři pultové vitríny pro uložení exponátů, vyžadujících vyšší stupeň ochrany, doplněné o expoziční panely s texty a obrazovým materiálem. Text bude vyhotoven ve třech jazykových mutacích - čeština, němčina a angličtina.
Klíčovou položku nové expozice tvoří restaurování, konzervování a řemeslná oprava celkem 84 exponátů, z nichž 70 předmětů pochází z mobiliáře statku, zbylých 14 exponátů je vybráno z dalších sbírek Muzea Cheb k obohacení a rozšíření expozice statku. Při expozičním prezentaci je tedy počítáno s využitím 80% předmětů s podsbírky Milíkov. 14 solitérních sbírkových předmětů pochází s podsbírek nábytek, hospodářské nářadí, obrazy, textil. Předměty budou oproti stávajícímu stavu uvedeny do nových souvislostí prostřednictvím textových informací, včetně možnosti výkladu zprostředkovaného audioprůvodcem.
-
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo programu: 06
Název výzvy: 21. Výzva IROP - MUZEA - SC 3.1
Číslo výzvy: 06_16_026
Prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Specifický cíl: SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
-
Výdaje projektu jsou schváleny v následující struktuře:
-
Celkové výdaje projektu činí
24.452.417,31 Kč
Z toho:
Uznatelné
21.723.695,08 Kč
Výše dotace na spolufinancování (10 %)
2.172.369,51 Kč
Výše NFV na předfinancování (90 %)
19.551.325,57 Kč
Neuznatelné
2.378.722,23 Kč
Poskytnutá dotace na přípravu
350.000,00 Kč
-
Časový harmonogram projektu:
-
Datum zahájení projektu:
1. 11. 2015
Datum ukončení projektu:
30. 6. 2021
Datum zahájení fyzické realizace:
29. 2. 2016
Datum ukončení fyzické realizace:
30. 6. 2021
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje