CHEBSKO POKLIDNÉ I BOUŘLIVÉ  
 
-
Muzejní expozice představuje návštěvníkům v devíti místnostech tři prohlídkové celky: "Příběhy města a regionu v 19. století", "Proměny Chebu a Chebska ve 20. století" a "Data a události z let 1800 - 2000". Všechny prezentované události jsou dokladovány trojrozměrnými předměty a také značným množstvím fotografického materiálu.
-
Nová expozice dějin Chebu a Chebska otevřená 15. února 2007
-
-
-
Myšlenka a záměr realizovat expozici novověkých dějin vznikla již při otevření nově zrekonstruované budovy pro muzejní činnost v roce 2003 a to minimálně ze dvou důvodů: 1. Původní expozice z roku 1996 je časově omezena koncem 18. století, byla vybudována na nejhodnotnějších sbírkových předmětech, v Chebu byla do té doby absence novějších regionálních dějin. 2. Majitel budovy Město Cheb, již v zadání pro financování rekonstrukce objektu z programu INTERREG počítal při využití s částí budovy pro veřejnost. Vedení muzea stálo před složitým a náročným úkolem nejen obsahovým, ale i technickým a předmětovým. Pro expoziční využití byl vyčleněn prostor v prvním patře, propojený se starší expozicí. Devět místností s množstvím oken a dveří. Celkem 280 m2. Podmínkou bylo zachovat i danou dispozici jednotlivých místností. A hlavně pro období 19. a 20. století se v muzeu nachází velmi málo předmětů expozičně a v souvislostech využitelných, což je dáno historií muzea po 2. světové válce.
-
Po většinu času klidné 19. století, kdy většina středoevropských měst prožívala boření hradeb, výstavbu moderních městských čtvrtí a obecně prospěšných budov jako bylo nádraží, divadlo, školy, průmyslové podniky, lze konstatovat že a nejinak tomu bylo v Chebu. Zde návštěvník uvidí množství obrazové a fotografické dokumentace k těmto obrovským činům doby. Ikonografie poklidného 19. století, ale zároveň velmi stavebně aktivního, je kombinována s inscenovanými interiéry jako je chebská lidová restaurace či houslařská dílna. Nechybí ani ukázka secesního nábytku, jako stylu bydlení na přelomu století 19. a 20. Expozice poprvé souborně prezentuje pro historika obtížně vysvětlitelné období 20. století, ve kterém se právě na Chebsku promítají všechny osudové peripetie českého státu, od počátku národnostních třenic na přelomu 19. a 20. století, přes zánik habsburské monarchie, ostrý českoněmecký střet na konci 1. republiky, tragédie 2. světové války, odsun německého obyvatelstva. A také v mnohém devastující socialistický experiment, až po současnou snahu o vyústění obtížného vývoje do perspektivy v rámci celoevropské integrace.
-
Zvláště přínosná je prezentace tragických následků 2. světové války a socialistické éry ve městě i v oblasti, v nichž došlo k téměř úplné výměně obyvatelstva a kde se život odehrával dlouhá desetiletí v dusivém stínu železné opony. Právě taková otevřená a nezastřená prezentace těchto následků ve vzorovém území Chebska může přispět k vyrovnání se s minulostí, která dodnes zatěžuje mnohé stránky našeho současného života. Pohled na zničené a zdevastované památky může oslovit více než množství popisů a dat, byt‘ sebeotřesnějších a sebetragičtějších. Příklady současné obnovy a v některých případech doslova zmrtvýchvstání těchto památek zase vlévají naději a optimističtější výhled do budoucnosti. A zde se jedná především o církevní památky.
-
Expozice zaplňuje bílé místo dosud málo prezentovaných novějších regionálních dějin, a splácí tak pociťovaný dluh ve vztahu k nedávné minulosti.
-
Celá expozice je doplněna také o multimediální prvky, dětské koutky a hernu. Chtěli bychom do nové expozice přilákat co nejvíce chebských základních a středních škol, abychom mohli společně s pedagogy realizovat výuku dějepisu přímo v prostředí, které je naplněné informacemi o městě a regionu a snaží se inscenovanými scenériemi vytvořit atmosféru dané doby. Znalost místních dějin často pokulhává, nebo není v paralelním propojení se znalostí dějin obecních, proto se domníváme a chtěli bychom, aby chebská školní mládež měla možnost tata znalostní propojení realizovat v našem muzeu. Realizace expozice trvala 6 měsíců, stála cca 800 000 Kč, poměrná část 42 % byla hrazena z prostředků dispozičního fondu INTERREG III A, 300 000 Kč poskytl Česko-německý fond budoucnosti. Partnerem projektu v rámci přeshraniční spolupráce je Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu. Autorem libreta je Mgr. Zbyněk Černý, autor scénáře: PhDr. Jaromír Boháč a Mgr. Zbyněk Černý ve spolupráci s týmem ve složení: PhDr. Eva Dittertová. PhDr. Iva Votroubková, PhDr. Tomáš Dostál, Mgr. Karel Halla. Autorem prostorového a architektonického řešení je: Ing. Arch. Martin Plevný, autorkou grafického řešení: Mgr. Eva Rundová. Realizaci provedli zaměstnanci muzea společně s mnoha chebskými dodavateli a subdodavateli.
-
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA a za finanční spoluúčasti Česko-německého fondu budoucnosti. Partnerem projektu je Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu.
-
 
Expozice muzea
Rozšířená expozice
Počátky a vývoj Chebu
Valdštejnův okruh
Valdštejnská obrazárna
Valdštejnské exponáty
Lapidárium
Chebská keramika