SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - SOUČASNÉ DĚJINY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírka se začala utvářet na přelomu 50. a 60. let. Sběrný program zahrnoval prakticky vše z tzv. trojrozměrností od sádrových bust přes militária a textil k písemnostem. V této neuspořádané podobě se sbírka nachází ještě v 1. pol. 70. let. Po roce 1974 bylo započasto s vytříděním sbírky a její novou strukturalizací, která se zaměřuje výhradně na dvojrozměrný materiál písemného charakteru, tedy materiál tištěných a písemných dokladů, obohacený o získanou původní fotografickou dokumentaci. Ze sbírky je v tomto období vyřazen materiál mimoregionální - hlavně značné množství centrálně produkovaného materiálu ČTK. Sbírka se výhradně zaměřuje na materiál regionální povahy. Evidence ve sbírce byla zahájena v 60. letech, kdy byly veškeré předměty muzea evidovány v jediné číselné řadě. Podle nových předpisů a regulí byla v roce 1975 zahájena nová muzejní evidence prostřednictvím trojdílných katalogizačních karet. Pro tuto evidenci a vzhledem k novému uložení sbírek byly sbírky muzea rozděleny do samostatně spravovaných celků. O stavu sbírky na poč. 70. let vypovídá skutečnost, že řada tehdy inv. čísly opatřených předmětů se po zapůjčení na různé politické výstavy do muzea nikdy nevrátila. Ujasnění si stavu sbírky bylo postupně možné až pro zavedení nové muzejní evidence od r. 1975 a hlavně pak generální inventuře sbírek prováděné v roce 1980.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka je chápána jako soubor písemných a fotografických materiálů k nejnovějším dějinám a současnosti regionu. Časový záběr představuje odbdobí 19. a 20. století. Profil sbírky je dán materiálovou povahou předmětů - sbírku utvářejí především dvojrozměrné předměty (písemnosti, noviny, plakáty, jiné tiskoviny, fotografie apod.), pokud svým prvotním významem nepatří do jiné sbírky (knihy, grafika, ...). V této sbírce jsou soustředěny příslušné materiály pocházející od jiných subjektů (soukromé osoby, podniky, instituce...), materiály pocházející z činnosti muzea, jsou součástí dokumentačních fondů. Ve sbírce Současných dějin zůstávají až do 80. let odznaky, pečetidla a pečeti, které jsou v roce 1990 převedeny do nově utvořené sbírky sfragistiky. Nejcennějším souborem ve sbírce je soubor fotografií z činnosti ZČD v Chebu ze 60. a 70. let, jejichž autorem je fotograf Jaroslav Veit, tiskové materiály a fotografie k činnosti téhož divadla ze soukromé sbírky herečky J. Teubnerové, písemnosti z pozůstalosti houslařů J. Lutze, J. Heineckeho a A. Bartha, písemnosti k dějinám Lubů a houslařské výroby v Lubech, tzv. Voříškova sbírka pohlednic z konce 19. a z 1. pol. 20. století, materiál vzniklý systematickým sběrem tiskovin k volbám po roce 1990, atd.
-
ZPĚT
-