SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - KERAMIKA A PORCELÁN
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
První kusy keramiky jsou součástí muzejní expozice již od roku 1874. Bohaté přírůstky přináší Müllerova a pak Ledererova sbírka, které muzeum získalo v letech 1928 a 1938. Do roku 1945 byla převázná většina sbírky umístěna přímo v muzejní expozici. V poválečných letech se do sbírky dostávají také předměty z terénních sběrů (60. léta - p. Ulmanová). Předměty nevystavené jsou uloženy v různých částech muzea, některé jsou používány ke každodenní potřebě (viz. porcelánový kávový servis s perleťovým rastrem užívaný v ředitelně muzea). V 70. letech minulého století byly předměty keramiky a porcelánu soustředěny do jedné sbírky a umístěny do nového depozitáře v půdních prostorách Špalíčku. V 70. letech jsou přírůstky ve sbírce minimální a náhodné. V letech 1981 - 1982 provedlo muzeum dokumentaci výroby v provozovně 03 Aš - Mokřiny kerammického družstva Keramo Kožlany, při které získalo do sbírek kolekci tehdy vyráběného keramického nádobí. V roce 1982 získává převodem ze Státního hradu v Lokti rozsáhlá soubor keramiky a porcelánu, včetně forem na odlévání několika plaket a porcelánových tácků, který pocházel z dílny krásenského keramika Williho Russe, tak jak podlehl konfiskaci v roce 1946. Součástí souboru byla i rozebraná kachlová kamna z roku 1941 zdobená plastickými reliéfy s národopisnou tematikou, lidovými kroji ze sudetoněmecké oblasti a egerlandskými průpovídkami. Tato kamna, která byla až do roku 1956 instalována na hradě v Lokti, byla znovu nainstalována jako součást expozice kamnářství v kasematech na Chebském hradě v roce 1994. Porcelán byl do sbírky muzea zařazován vždy okrajově.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Ve sbírce jsou soustředěny užitné předměty z keramiky a porcelánu. Vedle kuchyňského nádobí tvoří podstatnou část sbírky kachlové kamnářské zboží. Jsou zde zastoupeny předměty z hrnčiny, kameniny, kamnářské zboží, tovární bělnina a porcelán. Kvalitativně cennější je soubor keramických předmětů, porcelán byl do sbírky zařazován pouze nahodile; Chebské muzeum se na sběr porcelánu nespecializovalo, narozdíl od keramiky, jejíž výroba měla na Chebsku bohatou tradici. Základ muzejní sbírky keramiky a porcelánu se začal utvářet již od samého počátku muzea, hlavní přírůstky představuje Müllerova a Lederereva sbírka. Sbírka je obohacována poválečnmi sběry a současnými nákupy. Mezi nejcennější kusy sbírky patří tzv. chebské talíře - hrnčinové zboží s modrým kobaltovým dekorem s převahou fantaskních architektonických motivů. Nejstarší z talířů uvádí dataci 1693. Z kameninových výrobků jsou nejcennější dva tzv. skalenské džbány s cínovou montáží a plastickým dekorem, z nichž jeden je datován 1798. Ve sbírce je uložen také soubor keramických a porcelánových předmětů z dílny krásenského keramika Williho Russe - jeho součástí jsou i etnograficky cenná kamna zdobený četnými reliéfy s folklorní tematikou tohoto regionu. Sbírka obsahuje i typologickou kolekci mokřinské provozovny výrobního družstva Keramo Kožlany z poč. 80. let minulého století. Současnou produkci keramického řemesla na Chebsku reprezentují ve sbírce práce manželů Svobodových.
-
ZPĚT
-