SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - BOTANIKA
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírka původně obsahovala herbáře získané z Německého gymnázia v Chebu a z jiných chebských škol, které se dostaly do muzejních sbírek pravděpodobně v poválečných letech. Většina těchto herbářů je z hlediska botanického i historického bezvýznamná. Herbáře byly neodborně zakládané a jsou značně poškozené vlivem dřívějšího nevhodného uložení a časté manipulace. Bezcenost herbářů zvyšuje skutečnost, že položky neobsahují lokaci. Inventura z roku 1960 vykazuje tyto herbáře s označením B4 - B13. V roce 1959 byly z muzea v Karlových Varech převedeny do muzea v Chebu botanické sbírky z premonstrátského kláštera v Teplé. Jedná se o dvě systematické sbírky: Herbarium Teplense a Florula Agri Teplensis. V Chebském muzeu je však uložena pouze malá část tepelských sbírek, převážná většina je dnes součástí sbírek Národního muzea v Praze.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Nejcennější součástí sbírky jsou dva herbáře tepelského kláštera. Herbarium Teplense představuje 21 herbářových krabic s 2542 položkami, na kterých jsou podchyceny sběry evropské květeny z let 1810 - 1815. Florula Agri Teplensis (Herbarium Conrad) zahrnuje tři krabice vzácných rostlin rostoucích na Tepelsku. Herbář založil v roce 1809 Joseph Conrad a věnoval ho Ch. Pfrognerovi. Sbírka obsahuje celkem 299 položek opatřených lokací a je dochována ve velmi dobrém stavu. Dalším uzavřeným celkem je herbář Phytotheka universalis. Ve sbírce je uloženo dále 42 herbářových svazků, krabic a desek, celkem s 6867 herbářovými položkami, které pocházejí ze školních sbírek chebského německého gymnázia a dalších chebských škol. Jejich odborná a dokumentační kvalita je vzhledem k absenci lokací velmi nízká. Vedle uvedených herbářových sbírek je součástí botanického fondu muzea i sbírka semen lesních dřevin, která je tvořena 92 zkumavkami, ve kterých jsou semena adjustována; sbírka lesních dřevin (tvarováno do podoby dřevěných knih) a 16 ks modelů hub. Pravděpodobně v roce 1970 byly do sbírky botaniky převedeny z grafické sbírky muzea také grafické hebářové listy (formát A2) v celkovém počtu 314 kusů. Posledním rozsáhlým přírůstkem sbírky (1978) byl herbář se sběry z rozšířeného regionu (Chebsko, Tachovsko) o 244 položkách. Tyto sběry prováděla botanička muzea ing. Marie Jelínková v letech 1975 - 1978.
-
ZPĚT
-