CENTRÁLNÍ DEPOZIRÁŘ MUZEA CHEB  
 
-
-
CÍLE A ZÁMĚRY PROJEKTU PŘESTAVBY
-
Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy bývalé Integrované střední odborné školy, která tuto budovu naposledy využívala. Objekt byl vytipován jako nejvhodnější pro vytvoření odborného pracoviště Muzea Cheb, které by mělo sloužit k činnostem vyplývajícím ze zřizovací listiny muzea, a které je tedy možné definovat jako: získávání, shromažďování, ochraňování, trvalé uchovávání, evidování, odborné spravování, zpracování a veřejné zpřístupňování hmotných i nehmotných dokladů o vývoji přírody a společnosti.
-
Cílem stavebních úprav je vybudování centrálního depozitáře Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, ve kterém budou kromě vlastních depozitních prostor zřízena také odborná pracoviště karantény a dvě pracoviště konzervace. Součástí realizovaného projektu budou i stavební a parkové úpravy přilehlého nádvoří, kde se počítá s vytvořením oddechové a relaxační zóny, využitelné pro pořádání významných kulturních či společenských akcí.
-

Vhodnými příležitostmi k využití budovy a jejího okolí budou například tyto akce:

 • Národní den muzeí
 • Den památek
 • Evropský den památek
 • Chebské dvorky
 • Valdštejnské slavnosti
 • Oslavy města Chebu
-
Prioritním cílem projektu je pak:
 • získání důstojných prostor pro odbornou činnost s historickými sbírkami
 • zlepšení služeb poskytovaných muzeem, jehož nedílnou součástí depozitář je
 • využití historického objektu v centru města
 • rozšíření zázemí města pro odpočinek a relaxaci obyvatel
 • vytvoření vzdělávacího zázemí pro místní školy (realizace programů škol).
-
Dne 20. února 2009 bylo muzeem předáno staveniště zhotoviteli za přítomnosti zástupců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články