PERSONÁLIE  
 
-
Mgr. Zbyněk Černý
(*1974 Plzeň)
-

Kurátor podsbírek

 • obrazy

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • dějiny výtvarného umění
 • dějiny architektury
 • dějiny každodennosti

Redakční rady a odborné komise

redakční rady

 • Sborník muzea Karlovarského kraje (vedoucí redaktor)

odborné komise

 • Územní komise pro návrhy na prohlášení věcí za kulturní památku při NPÚ, ú.o.p. v Lokti (člen komise)
 • Komise dějin umění AMG (člen komise)
 • Komise kultury Města Cheb (člen komise)
 • Pracovní skupina pro památky Města Chebu (člen)

Výstavy a další projekty

účast na odborných grantových projektech

 • spoluřešitel: Grant Česko-německého fondu budoucnosti, Chebské setkání 2003. Nositel grantu Nadační fond Johanna Balthasara Neumanna. Výstava: Barokní architekt a stavitel Johann Balthasar Neumann (1687–1753)
 • řešitel: Grant EU CBC Phare 2001 CZ 0112/06/01/0070: Willi Russ (1888–1974) – sochař a keramik / Bildhauer und Keramiker. Zpracování sochařova díla. Výstup: výstava a katalog. Výstava oceněna 2. cenou Gloria Musaealis 2004 v kategorii Muzejní výstava roku 2004. 
 • řešitel: Grant EU CBC Phare 2003 CZ 2003/005-095.03.01.0034: Cheb v době secese (1898–1914). Zpracování dějin kultury doby secese v Chebu, secesní chebské architektury spolu s biografií architektů, dějin výtvarného umění a uměleckého řemesla v návaznosti na chebské prostředí. Výstup: výstava a publikace. Ukončeno v lednu 2006.
 • spoluřešitel: Grant EU Interreg III A (B-008-CZ.04.4.82/4.3.01.1/0142) Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Euregio Egrensis. Přeshraniční výstava a výstavní katalog.  
 • spoluřešitel: Grant EU Interreg III A (B-025-CZ.04.4.82/4.3.01.1/0246) Expozice dějin Chebska 1800 - 2000.
 • řešitel: Grant EU Interreg III A (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0424) Pomníky padlým v 1. světové válce na Chebsku. Databáze a publikace. Historické úvody do dějin chebských pěších pluků. Kunsthistorická studie o pomnících okresu Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov. Soupis pomníků s doplňujícími údaji. 
 • řešitel: Grant Ministerstva kultury ČR, program Věda a výzkum: Eliáš Dollhopf (1703–1773) -– barokní malíř západních Čech. Uměnovědný výzkum díla barokního malíře na periferii, rozbor ikonografického přínosu, interdisciplinární uchopení tématu. Zahájen v roce 2006, ukončen v roce 2011.

výstavy

 • Autorská výstava Johann Balthasar Neumann (1687–1753), barokní architekt a stavitel, Muzeum Cheb 2003
 • Autorská výstava Willi Russ (1888–1974) - Sochař a keramik, Muzeum Cheb 2004, 2. cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2004
 • Autorská výstava Cheb v době secese (1898–1914), Muzeum Cheb 2006
 • Spoluautor výstavy Po stopách šlechtického rodu Notthafftů. „Notthaffti v Čechách a v Bavorsku.“, Muzeum Cheb 2006
 • Autor libreta Chebsko poklidné i bouřlivé, spoluautor stejnojmenné expozice,  Muzeum Cheb 2006–2007
 • Spoluautor výstavy Vzestup a pád proradné šelmy, kurátor výstavy obrazů Michaila Ščigola Barokní sny Albrechta Václava Eusebia (A. V. E. Valdštejn), 2007
 • Spoluautor výstavy Léta páně 1061. 950 let města Chebu, Muzeum Cheb 2011
 • Kabinet kuriozit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb. Muzeum Cheb 2013-2014. Spolukurátor: Michaela Bäumlová
 • Umění v Chebu. Umění ve veřejném prostoru. Galerie výtvarného umění v Chebu 2013.
  Spolukurátor: Marcel Fišer
 • Řemeslo má zlaté dno. Muzeum Cheb 2014. Spolukurátor: Michaela Bämlová
 • Obrazy Chebu. Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století. Muzeum Cheb – Galerie výtvarného umění v Chebu. Spolukurátoři: Michaela Bäumlová a Marcel Fišer, 2015
 • Vývoj fotografie v Chebu mezi lety 1849 –1945, Art centrum Galerie 4, 2015

Bibliografie

(bez rukopisných prací a krátkých novinových a informačních časopiseckých příspěvků)

Odborné články

2003

 • Zbyněk Černý, Barokní architekt a  stavitel Johann Balthasar Neumann  (1687–1753), in: Sborník - almanach Chebského setkání 2003 / Egerer Begegnung 2003, Cheb 2003, s. 17–25.
 • Zbyněk Černý, Spolek Franziskus-Bücherei v Chebu, Sborník Chebského muzea 2002, Cheb 2003, s. 172–184.
 • Zbyněk Černý, Knihy Bernarda Sanniga v chebské františkánské knihovně, Sborník Chebského muzea 2002, Cheb 2003, s. 280–284.
 • Zbyněk Černý, Knížka zlatá sv. Petra z Alkantary. Příspěvek k františkánské knižní kultuře 17. a  18. století, Opera romanica 4, České Budějovice 2003, s. 477–488.

2004

 • Zbyněk Černý, Soupis prací akademického sochaře Williho Russe (1888–1974) na území České republiky, Sborník Chebského muzea 2004, Cheb 2005, s. 197 - 211.

2005

 • Zbyněk Černý, Soupis prací akademického sochaře Williho Russe (1888–1974) mimo území České republiky, Sborník Chebského muzea 2005, Cheb 2006, s. 193 - 197.

2007

 • Zbyněk Černý, Čas secese v městě Chebu, in: Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2007, s. 18–41.

2008

 • Zbyněk Černý, Chebská pamětní síň aneb Kamenná Píseň o Nibelunzích. Sborník muzea Karlovarského kraje 16 (2008), s. 191–219.

2009

 • Zbyněk Černý, Ve znamení stříbrné protěže – Sekce Cheb a Chebsko Německo-rakouského alpského spolku. Sborník muzea Karlovarského kraje 17 (2009), s. 165–184.

2010

 • Zbyněk Černý, Architekt Fritz Lehmann a  Česká eskomptní banka v Chebu. „Kdo na ulici staví dům, má mnoho kritiků.“  Sborník muzea Karlovarského kraje 18 (2010), s. 327–340.

2011

 • Zbyněk Černý, Elias Dollhopf (1703–1773). Barokní malíř západních Čech. Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011), s. 73–164.

2014

 • Zbyněk Černý, Betlémy z dílny akademického sochaře a keramika Willibalda Russe (1888/1974) / Krippen aus der Werkstatt des Bildhauers und Keramikers Willibald Russ (1888/1974), in: Svět v malém. Betlémy z Chebska a Marktredwitz / Eine Welt im Kleinen. Krippen aus dem Egerland und Marktredwitz, Egerland Museum Marktredwitz, Marktredwitz 2014, s. 80–89.

2015

 • Zbyněk Černý, Dobré světlo – vývoj fotografie v Chebu mezi lety 1849 – 1945, Sborník muzea Karlovarského kraje 23 (2015), s. 85–172.
 • Lubomír Zeman, Jana Konůpková Horváthová, Jan Konůpek, Zbyněk Černý, Jan Hanzlík, Heimatstil v severozápadních Čechách, Sborník muzea Karlovarského kraje 23 (2015), s. 173–226.
 • Gerhard Lehrberger – Zbyněk Černý – Karel Halla, Die Bildhauer Karl Wilfert der Ältere und Karl Wilfert der Jüngere und ihre Werke, in: Gerhard Lehrberger – Esther von Plehwe-Leisen (eds.), Barrois-Oolithe - Vorkommen, Verwendung, Verwitterung und Erhaltung von Kalksteinen aus der Umgebung von Savonnières-en-Perthois und Morley im Departement Meuse in Frankreich, Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen 22, 2015, s. 228–336.

2016

 • Lubomír Zeman – Richard Němec – Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Martin Krsek – Jaroslav Zeman, Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – architektura doby nacionálního socialismu (1938–1945), Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016), s. 59–127.
 • Zbyněk Černý, Tak to je můj život. Rozhovor s Jaromírem Boháčem, Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016), s. 353–366.
 • Lubomír Zeman – Zbyněk Černý, Hrázděné a roubené konstrukce v architektuře Heimatstilu a secese, Svorník 14/2016, s. 135–154.

2017

 • Zbyněk Černý, Jasnovidec a telepat Erik Jan Hanussen (1889–1933) ve Františkových Lázních a Chebu, Arnika
  1/2017, s. 17–21.

Publikace

2004

 • Zbyněk Černý, Willi Russ (1888–1974) - sochař a keramik / Bildhauer und Keramiker, Cheb 2004.

2006

 • Zbyněk Černý, Cheb v době secese / Eger in der Ziet der Sezession (1898 - 1914), Cheb 2006.
 • Zbyněk Černý, Zákony a nařízení středověkého Chebu / Gesetze und Verordnungen der mittelalterlichen Stadt Eger, in: Po stopách šlechtického rodu Notthafftů. Notthaffti v Čechách a v Bavorsku / Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts. Die Notthaffte in Böhmen und Bayern, Cheb 2006, s. 430–443.

2007

 • Zbyněk Černý - Tomáš Dostál, Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v 1. světové válce / Schmerz in Stein. Denkmäler für im ersten Weltkrieg gafallene Soldaten der Egerer Einheiten, Cheb 2007.
 • Zbyněk Černý, Valdštejnská tradice v městě Chebu, in: Zbyněk Černý - Tomáš Dostál - Alena Koudelková, Vzestup a pád „proradné šelmy“. Albrecht z Valdštejna a Cheb, Cheb 2007, s. 42–67.
 • Zbyněk Černý, Textilní průmysl, in: Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku, Žehušice 2007, s. 61–96.

2009

 • Zbyněk Černý, Cheb na cestě k Občanskému fóru, in: Občanská odvaha vstupuje do politiky. Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně 1989/1990, Praha 2009, s. 9–49.

2010

 • Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu, Město Cheb 2010.
 • Zbyněk Černý, zpracování jednotlivých objektů, in: Lubomír Zeman (ed.), Slavné vily Karlovarského kraje, Praha 2010, s. 30–32, 50–53, 67–82, 86–92, 99–105, 119–121, 131–134, 138–140, 175–177, 181–186, 210–212, 222–228.

2011

 • Zbyněk Černý, Za rodu Trauttenbergů. Dějiny Skalné v 17. a 18. století, Iva Votroubková (ed.), Skalná – Wildstein – Vildštejn. Kapitoly z dějin města, Muzeum Cheb 2011, s. 45–62.
 • Zbyněk Černý, Panství Skalná ve světle Tereziánského katastru, Iva Votroubková (ed.), Skalná – Wildstein – Vildštejn. Kapitoly z dějin města, Muzeum Cheb 2011, s. 62–65.
 • Zbyněk Černý, Fara ve Skalné 1596–1800, Iva Votroubková (ed.), Skalná – Wildstein – Vildštejn. Kapitoly z dějin města, Muzeum Cheb 2011, s. 65–76.

2013

 • Zbyněk Černý - Marcel Fišer, Umění v Chebu. Umění ve veřejném prostoru. Sv. II, Klatovy 2013, 131 s.
 • Zbyněk Černý, Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech. Sokolov 2013, 144 s.

2015

 • Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Obrazy Chebu. Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století, Cheb 2015, 239 s.

2016

Zbyněk Černý, Příznivé světlo / Gutes Licht. Chebské fotografické ateliéry / Egerer Fotoateliers (1849–1945), Cheb 2016, 175 s.

2017

 • Zbyněk Černý - Marcel Fišer, Umění ve Františkových Lázních. Umění ve veřejném prostoru. Sv. V, Klatovy 2017, 144 s.

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články