PERSONÁLIE  
 
-
RNDr. Jiří Brabec
(*1972 Rakovník)
-

Kurátor podsbírek

 • botanika
 • zoologie
 • geologie

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • květena západních Čech
 • populační biologie taxonů rodu hořeček (Gentianella) ve střední Evropě
 • biologie vybraných druhů středoevropských orchidejí
 • ekologie invazních druhů rostlin

Redakční rady a odborné komise

redakční rady (aktuální stav)

 • Zprávy České botanické společnosti (zástupce vedoucího redaktora)
 • Erica
 • Sborník muzea Karlovarského kraje (editor přírodovědných statí)
 • Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

odborné organizace a komise (aktuální stav)

 • Botanická komise AMG (člen komise)
 • Rada Husitského muzea v Táboře (člen rady)
 • Rada Muzea Českého lesa v Tachově (člen rady)
 • Rada Herbáře Univerzity Karlovy v Praze (člen rady)
 • Česká botanická společnost (člen hlavního výboru)
 • Knihovní komise České botanické společnosti (člen komise)

Výstavy a další projekty (za posledních 5 let, tj. 2008 až 2013)

účast na odborných grantových projektech

 • Projekt Cíl3/Ziel3 2007–2013 č. 100044665 „Přeshraniční analýza příčin úbytku a ohrožení jiných akutně ohrožených druhů bezlesého prostředí v česko-saském pohraničí a odvození vhodných opatření k jejich zachování“ (2010–2013)
 • Projekt VaV 2B06178 „Priority druhové ochrany cévnatých rostlin – modelový druh Gentianella praecox subsp. bohemica“ (2006–2011)
 • Projekt VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin – modelový druh: Spiranthes spiralis (2006–2011)
 • Projekt VaV DE06P04OMG006 „Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu“ (2006–2011)

projekty pro veřejnost

 • Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek „Z Chebu křížem krážem“ (koordinace cyklu, každoročně od r. 2005)
 • Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“ (koordinace cyklu, každoročně od r. 2005)
 • X. ročník Knihobraní – Toulky přírodou (2010)
 • Projekt „Přírodní fenomény západních Čech“ (2010)
 • Projekt „Ptactvo Chebska“ (2013)

další významnější projekty

 • Květena Těšovských pastvin (2007–2008)
 • Květena Ašska (od r. 2007)
 • Květena Sooské pánve (od r. 2011)
 • Květena Labských pískovců (od r. 1992)
 • Květena Džbánu (od r. 2006)
 • Květena Kačáku (2000–2013)
 • Historické a recentní rozšíření taxonů rodu hořeček (Gentianella) v ČR (od r. 1999)
 • Monitoring vybraných taxonů rodu hořeček (Gentianella) v západních Čechách a v ČR (od r. 1999)
 • Záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v České republice (zpracování 2009–2011, realizace od r. 2011)
 • Populačně biologický monitoring populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na Pastvišti u Fínů (od r. 1997)
 • Mapování výskytu savců ČR koordinované RNDr. M. Anděrou z Národního muzea v Praze; mapovací čtverce 5638, 5639, 5738 a 5739 (2005–2012)

výstavy

 • Autorská výstava (Anděra, Zbytovský, Abazid, Brabec) „Neznámý svět drobných savců“ (putovní výstava 2006 – 2013; Muzeum Cheb 2007)
 • Autorská výstava (Brabec, Jäger) „Ptáci se vracejí! ...k poctě Františka Lagarde“ (Muzeum Cheb 2013)
 • Převzaté výstavy „Zaostřeno na bobra...“, „Čus vydrus!“ (kurátor, Muzeum Cheb 2011)

Bibliografie

(bez rukopisných prací a krátkých novinových a informačních časopiseckých příspěvků)

1996

Pašek J., Brabec J., Somol V. et Purmová M. (1996): Křídlatka (Reynoutria). –Metodika ČSOP č. 14, Radnice.

1998

Brabec J. (1998): Role vodních toků při šíření invazních druhů. – Sborník semináře Krajina a voda, Veselí nad Moravou 22. – 24. 4. 1998.

Dostál P., Abazid D., Brabec J. et Herben T. (1998): Architecture and allometry in an annual plant, Spergula morisonii. – Novit. Bot. Univ. Carol., Praha, 12: 77–88.

1999

Somol V., Plesková E. et Brabec J. (1999): Management lokality Gentianella baltica na Křivoklátsku. – Příroda 15: 63–64.

2000

Brabec J. et Pyšek P. (2000): Establishment and survival of three invasive taxa of the genus Reynoutria (Polygonaceae) in mesic mown meadows: a field experimental study. – Folia Geobotanica 35: 27–42.

Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J. (2000): Znovunalezené druhy naší květeny – žabníček vzplývavý – Živa 5: 205–207.

2001

Hejcman M., Křenová Z. et Brabec J. (2001): Hořeček v ohrožení. Jediné podkrkonošské lokalitě vzácného hořečku nahořklého hrozí zánik. – Krkonoše 1/2001: 13.

Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J. (2001): Znovunalezené druhy naší květeny. Třezalka pěkná. – Živa 3: 113–115.

Nová P., Brabec J., Horáček I. et Hanák V. (2001): Přehled zimovišť netopýrů na Křivoklátsku, Rakovnicku a Kralovicku. – Vespertilio 5: 181–186.

2002

Bauer P., Härtel H., Brabec J. et Hadinec J. (2002): Horní Oldřichov u Děčína – cenná botanická lokalita na okraji Českého středohoří – Severočeskou přírodou, Litoměřice, 33–34: 125–130.

Štěpánek J., Kroupa J. K., Brabec J. et Suda J. (2002): Digitalizace typových položek z Haenkeho herbáře a australského herbáře K. Domina. – In: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19. – 23. srpna 2002., 75–76.

2003

Husová M., Kolbek J., Petřík P., Boublík K., Černý T. et Brabec J. (2003): Acidofilní bory. – In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů, pp. 243–244.

Kolbek J. et Brabec J. (2003): Cardaminopsio petraeae-Pinetum Hübel & Holzner 1977 – In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů, pp. 254–255.

Brabec J. (2003): Poznámky k význačným lokalitám a jejich ochraně – In. Rydlo J. [red.]: Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002, Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 18 (2003): 101–103.

2004

Brabec J. et Honsa P. (2004): Řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea) – znovunalezený druh CHKO Křivoklátsko. – Zprávy České botanické společnosti 39: 387–392.

Brabec J., Křenová Z. et Nesvadbová J. (2004): Švihlík krutiklas – pozoruhodný druh květeny ČR. – Živa 5: 209–211.

2005

Brabec J. (2005): Rybníček pod Krásňany – další botanická lokalita v povodí Rokytnice na Ašsku. – Sborník Chebského muzea 2004: 173–182.

Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR. – Zprávy České botanické společnosti 40: 1–44.

Brabec J. (2005): Centunculus minimus L. – In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 101.

Brabec J. (2005): Geranium molle L. – In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 119.

Brabec J. & Hadinec J. (2005): Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 80–82.

Brabec J. (2005): Květena PP Bohouškova skalka, PP Markův mlýn, PP Třebichovická olšinka, PP Vinařická hora, PP Božkovské jezírko, PR Lipovka-Grado, PP Lom Chlum, PP Lom na Plachtě, PP U Skal. – In: Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol., Střední Čechy. Chráněná území ČR XIII., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, pp. 176, 182, 192, 194–195, 425, 431–432, 433, 434, 437.

2006

Nesvadbová J., Brabec J., Matějková I. et Křenová Z. (2003) [2006]: Populační biologie Spiranthes spiralis na tradičně obhospodařované lokalitě NPP Pastviště u Fínů – In.: Pivničková M [ed.] (2003) [2006]: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 „Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích“. – Příroda, supplementum: 189–195, 386.

2007

Brabec J. (2007): Hruštička prostřední opět součástí květeny CHKO Slavkovský les. – Arnika 2/07: 25–28.

Brabec J. (2007): Svatý Kříž u Chvalšin. – In: Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová D. [eds], Botanicky významná území České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 318–322.

Brabec J., Tájek P., Mudra P. Ondráček Č. et Michálek J. (2007): Pyrola media Sw. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 42: 323–324.

2008

Brabec J. (2008): Lokality hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) ve VVP Boletice – jejich význam v rámci areálu druhu a možnosti ochrany. – Silva Gabreta, Vimperk, 14(3): 163 –172.

Brabec J., Štefánek M., Šída O. et Krinke L. (2008): Kriticky ohrožené druhy rostlin na středním toku Kačáku – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 23: 179–190.

Brabec J., Tájek P. & Hertel H. (2008): Květena Těšovských pastvin. – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 267–306.

Abazid D., Brabec J. et Chotovinská H. (2008): Zvláště chráněná území Jihočeského kraje, Přírodní památka Hroby. – Ing. Václav Šedivý – OSSIS Tábor, 1. vydání, 8 p.

Brabec J. et Fuka V. (2008): Pyrola chlorantha Sw. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy České botanické společnosti 43: 308–309.

Brabec J. et Malec B. (2008): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy České botanické společnosti 43: 279–280.

2009

Brabec J. [ed.] (2009): Publikace s botanickou tématikou za rok 2008. – Zprávy České botanické společnosti 44: 125–135.

Brabec J. (2009): Aphanes arvensis L. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 197.

Štěfánek M., Brabec J., Krinke L., Plesková E., Somol V. & Šída O. (2009): Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 189–191.

Brabec J. (2009): Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica (Skalický) Holub – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 255–256.

Štechová T. et Brabec J. (2009): Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica (Skalický) Holub „na Pasecké slati“ – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 255.

Ipser Z., Brabec J., Jersáková J., Balounová Z. et Nesvadbová J. (2009): Dlouhodobý monitoring populace švihlíku krutiklasu v NPR Pastviště u Fínů. – In: Baláž M., Jersáková J., Malinová T., Štech M., Těšitel J. et Vohník M. [eds], Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny. Sborník abstraktů z konference ČBS, Praha 28.–29. 11. 2009, p. 24.

2010

Brabec J. (2010): Hořeček drsný Sturmův – vymírající svědek pastvy vlhkých luk. – In: Brabec J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, pp. 49–66.

Brabec J. [ed.] (2010): Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech. – Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 128 p.

Brabec J. et Nováková B. (2010): Proč přírodní fenomény západních Čech? – In: Brabec J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, pp. 5–6.

Hloušek T., Somol V. et Brabec J. (2010): Likvidace invazních rostlin v povodí Klíčavy. – In: Kalousková N. et Dolejš P., Sborník konference Pitná voda 2010, Pitná voda z údolních nádrží, 17.5. – 20.5. 2010 v Táboře, W&ET Team, České Budějovice, pp. 295–298.

Brabec J. (2009) [2010]: Carex pendula. – In: Ondráček Č. [ed], Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007), Severočeskou přírodou 40: 69.

2011

Brabec J., Bucharová A. et Štefánek M. (2011): Vliv obhospodařování na životní cyklus hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). – Příroda 31: 85–109.

Brabec J. et Zmeškalová J. [eds] (2011): Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého. – AOPK ČR a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje. 62 p.

Brabec J., Ipser Z., Jersáková J., Malinová T., Balounová Z., Plesková L., Somol V., Brabec J., Krinke L., Štefánek M. et Nesvadbová J. (2011): Populační dynamika, energetická náročnost kvetení a přežívání švihlíku krutiklasu Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na tradičně obhospodařované lokalitě „NPP Pastviště U Fínů“. – Příroda 31: 185–200.

Brabec J. (2011): Hořeček drsný Sturmův – skvost z Hvožďanské louky. – Český les 9–10: 32–33.

2012

Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [komentář k celkovému areálu a rozšíření v ČR] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 98–99.

Brabec J. (2012): Optimalizace managementu lokalit hořečku mnohotvarého českého. – In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J. W. et Prach K. [eds], Ekologická obnova v České republice, AOPK ČR, Praha, p. 56 –58. ISBN 978-80-87457-31-3.

Brabec J. (2012): Optimising management at Gentianella praecox subsp. bohemica sites. – In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J. W. et Prach K. [eds], Ekological restoration in the Czech Republic, AOPK ČR, Praha, p. 56 –58. ISBN 978-80-87457-31-3.

Brabec J.. Krinke L., Šída O. et Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku a její historické změny. – In.: Štěpánková R. [ed.], Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách. X. sjezd České botanické společnosti, Sborník abstraktů, Praha, p. 39.

Bucharová A., Brabec J. et Münzbergová Z. (2012): Effect of land use and climate change on future fate of populations of an endemic species of central Europe. – Biological Conservation 145: 39–47.

Honz J. et Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [v Zahorčicích u Lnář] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 97–98.

Königer J., Rebernig C. A., Brabec J., Kiel K. et Greimler J. (2012): Spatial and temporal determinants of genetic structure in Gentianella bohemica. – Ecology and Evolution 2: 636–648.

Kubát K. et Brabec J. (2012): Regionální muzea a botanika. – Živa 4/2012: LXXXVIII.

Melichar V. et Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [nová lokalita u Toužimi] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 97.

Plesková E., Somol V., Krinke L. et Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [nová lokalita ve Džbánu] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 97.

2013

Brabec J. (2013): Hoře, hořce, hořečky I. Hořečky v České republice dříve a dnes. – Živa 2013/2: 58–61.

Brabec J. (2013): Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. – Živa 2013/5: 206–2009.

Brabec J. [ed.] (2013): Ptactvo Chebska. – 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, 144 p.

Brabec J. et Lampei Bucharová A. (2013): Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? – Živa 2013/4: 154–156.

Brabec J. et Richter F. (2013): Gentianella amarella. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 85–96.

Brabec J. et Richter F. (2013): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 113–124.

Brabec J. et Richter F. (2013): Pedicularis palustris. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 177–188.

Brabec J. et Rojík P. (2013): Přírodní poměry Chebska. – In. Brabec J. [ed.], Ptactvo Chebska. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 7–22.

Brabec J., Krinke L., Šída O. et Štefánek M. (2012) [2013]: Květena středního Kačáku. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 27: 27–329.

Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella – hořeček nahořklý pravý. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 208.

Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kern. & Jos. Kern.) Holub – hořeček drsný Sturmův. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 209.

Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella praecox (A. Kern. & Jos. Kern.) E. Mayer subsp. praecox – hořeček mnohotvarý pravý, h. šumavský. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 211.

Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub – hořeček mnohotvarý český, h. český. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 210–211.

Krinke L., Šída O., Štefánek M. et Brabec J. (2012) [2013]: S Antonínem Roubalem za květenou Kačáku. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 27: 3.

Müller F., Brabec J. et Tájek P. (2013): Carex pulicaris. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 29–42.

Pečárková M., Pečárek M., Brabec M. et Brabec J. (2013): Na tahu. Omalovánkový komiks. – 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, Cheb, 12 p.

Richter F. et Brabec J. (2013): Gentianella germanica. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 97–104.

Richter F., Kubát K. et Brabec J. (2013): Eriophorum latifolium. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 75–84.

Walczak C., Ondráček Č. et Brabec J. (2013): Dianthus sylvaticus. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 59–74.

2014

Brabec J. (2014): Hoře, hořce, hořečky IV. Světoobčan hořeček nahořklý. – Živa 2014/1: 14–18.

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články