PERSONÁLIE  
 
-
Mgr. Michal Beránek
(*1986 Praha)
-

Kurátor podsbírek:

 • archeologie

Odborná činnost / badatelské okruhy:

 • středověká a novověká archeologie
 • sídelně-historická problematika, zaniklá sídla, archeologie města
 • nedestruktivní archeologie, popularizace archeologie

Odborné komise:

 • člen regionální archeologické komise KVAK

Výstavy  a další projekty:

 • autor a kurátor výstavy "Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes
 • koordinátor a řešitel projektu "Poklady Chebska - výstavní projekt" financovaný za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby
 • spoluautor výstavy "Archeologie přemyslovských Čech", FF UK v Praze a Újezdské muzeum
 • řešitel interního grantu FF UK: Vesnické osídlení v zázemí vrcholně středověké Prahy a jeho vývoj. Zaniklá vesnická sídliště v Klánovickém lese (Hl.m. Praha)
 • spolupráce na dokumentárním seriálu České televize, "Ztracené adresy: Žák"
  ke shlédnutí zde:
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318042579-ztracene-adresy/411235100191006-zak/

Bibliografie

 • Beránek, M. (ed.) 2015: Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes. Cheb.
 • Beránek, M. 2014: PhDr. Evžen Plesl, CSc. Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014), 308-310.
 • Beránek, M. 2014: Das untergegangene Dorf "Žák" (Mittelböhmen). Praha.In: Praehistorica XXXI/2, 405-417.
 • Beránek, M. - Hasil, J. 2014: Esovitá záušnice západního typu z k. ú. Cetnov, okr. Cheb. Plzeň. In: Archeologie západních Čech 8, 83-91.
 • Beránek, M. - Taibl, P. - Hasilová, P. - Hasil, J. 2014: Valová poloha "Betlém", k. ú. Klášter Teplá, okr. Cheb: revize stávajícího poznání. Plzeň. In: Castellologica bohemica 14, 77-84.
 • Beránek, M. 2013: Vesnické osídlení v zázemí vrcholně a pozdně středověké Prahy. Sídelně-historický vývoj a zemědělství v příměstských oblastech. Diplomová práce FF UK v Praze.
 • Beránek, M. 2011: Zaniklá vesnice v poloze Žák v Klánovickém lese (Hl. m. Praha), Studia Medievalia Pragensia 10/1, 91-204.
 • Klír, T. – Beránek, M. 2011: A social-economic interpretation of the layouts of deserted villages. An example of a deserted village at the "V Žáku" site in Klánovice Forest in Prague, Studies in Post-medieval Archaeology 4, 289-364.

Postery

 • Beránek, M.: Visualisierung des mittelalterlichen Wüstungsdorfes Hol, 25. pracovní setkání Archeologické prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko, Bärnau (17. - 20. 6. 2015)
 • Richtrová, A. - Vančura, D. - Beránek, M.: Depot stříbrných mincí z Opatova u Lubů, workshop Konzervace problematických materiálů v archeologii (20. - 21. 2. 2014)

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články