PŘEHLED PUBLIKACÍ MUZEA CHEB
 
-
Možnost okamžitého odběru na adrese: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb, telefon: +420 739322499, e-mail: duskova@muzeumcheb.cz
-
Zbyněk Černý
PŘÍZNIVÉ SVĚTLO. CHEBSKÉ FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY (1849–1945)
GUTES LICHT. EGERER FOTOATELIERS (1849–1945)
Kniha pojednává o historii chebských fotografických ateliérů v rozmezí let 1849 – 1945. Věnuje se více jak padesáti fotografům, kteří se rozhodli spojit svůj profesní život s Chebem. Jejich dílo je v knize doloženo 190 fotografiemi, z nichž mnohé jsou uveřejněny vůbec poprvé. Publikaci vydalo Muzeum Cheb s finanční podporou města Chebu a Státního fondu kultury ČR. Záštitu nad projektem převzala místostarostka Mgr. Daniela Seifertová.

Vydavatel: Muzeum Cheb. Rok vydání: 2016. Vydání: první. Jazykové mutace: česká a německá. Vazba šitá. Počet stran: 176. Prodejní cena: 320,- Kč.

Reportáž ze slavnostního křtu publikace [youtube] ...
-
Michaela Bäumlová - Zbyněk Černý - Marcel Fišer:
OBRAZY CHEBU. IKONOGRAFIE MĚSTA OD NEJSTARŠÍCH VYOBRAZENÍ DO 20. STOLETÍ.
BILDER VON EGER. IKONOGRAFIE DER STADT VON DEN ÄLTESTEN ABBILDUNGEN BIS INS 20. JAHRHUNDERT.
Ve dvou samostatných jazykových mutacích vydaná kniha je doprovodnou publikací stejnojmenné výstavy, jež na přelomu let 2015 a 2016 proběhla v prostorách Muzea Cheb a Galerie výtvarného umění v Chebu. Společný projekt obou institucí mapuje architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle profesionálních umělců i amatérů od konce 15. do 2. poloviny 20. století. Výbor z dochovaných grafik, maleb, půdorysných plánů, reliéfů a modelů z tuzemských i zahraničních sbírek dokumentuje proměny celkové podoby města v průběhu staletí a nabízí pomyslný výlet do ulic starého Chebu. Publikace je uspořádána chronologicky od nejstarších vyobrazení po moderní dobu. Vybrané obrazové prameny jsou doplněny popisky identifikujícími zachycené objekty, orientačními plánky označujícími polohu znázorněné městské partie a fotografiemi přinášejícími jejich současný stav, připojeny jsou rovněž biografické črty vybraných umělců.

Vydavatel: Muzeum Cheb a Galerie výtvarného umění v Chebu. Rok vydání: 2015. Vydání: první. Jazykové mutace: česká a německá. Vazba šitá. Počet stran obou jazykových mutací: 240. Prodejní cena obou jazykových mutací: 490,- Kč.

-
SBORNÍKY MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 1996 - 2015 ...
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny, umění a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do svého obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je také doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky za finančního přispění sponzorů a Karlovarského kraje.

Bližší informace naleznete v sekci "Sborník muzea" ...
-
PTACTVO CHEBSKA
Publikace Ptactvo Chebska je doprovodnou publikací k výstavě „Ptáci se vracejí! ...k poctě Františka Lagarde“, která se uskutečnila v Muzeu Cheb od 12. září do 11. listopadu 2013. Nejde však o klasický výstavní katalog. Představuje to nejzajímavější, co o ptactvu na okrese Cheb za uplynulá staletí víme.

Bližší informace o knize naleznete zde ...

Publikaci Ptactvo Chebska vydala 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje. Datum vydání: září 2013. Brož. 144 stran. Vydání první. Cena 65 Kč
-
PŘÍRODNÍ FENOMÉNY A ZAJÍMAVOSTI ZÁPADNÍCH ČECH - VYPRODÁNO !
Publikace přírodní fenomény je souborem sedmi statí, které se věnují vybraným geologických, ekologickým, botanickým a zoologickým fenoménům nejzápadnějších Čech. Cílem publikace bylo přehledně a srozumitelně popsat čím jsou tyto fenomény výjimečné, přiblížit způsoby jejich studia, seznámit s dosavadním stavem poznání daných jevů a ukázat místa, kde se s nimi v rámci západních Čech můžeme setkat. Autoři jednotlivých příspěvků, regionální či republikový odborníci na danou problematiku, přináší podrobné informace o klíčových místech historie Chebské pánve (Petr Rojík), Mnichovských hadcích (Přemysl Tájek), fenoménu starých svědeckých stromů na místech zaniklých obcí (Jaroslav Michálek), vzácném pastevním druhu hořečku drsném Sturmově (Jiří Brabec), populacích celoevropsky chráněného hnědáska chrastavcového (Kamil Zimmerman, Vladimír Hula, Zdeněk Fric & Martin Konvička), nejzápadnější lokalitě sysla obecného v Evropě (Jan Matějů & Petra Schnitzerová) a životě západočeských populací bobra evropského (Petra Cehláriková). Všechny články obsahují zasazení daného fenoménu do evropského kontextu a bohatou fotografickou dokumentaci jednotlivých jevů, biotopů, rostlin a živočichů.

Vydalo: občanské sdružení Mezi lesy, Prostiboř, ve spolupráci s Muzeem Cheb, p.o. Karlovarského kraje.
Rok vydání: 2010. Brož. 128 str. Vydání první. Cena: 60 Kč.
-
Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Pit Fiedler, Dietrich Kelterer:
OBČANSKÁ ODVAHA VSTUPUJE DO POLITIKY
Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření "občanské odvahy": přerod od totalitní společnosti ke společnosti demokratické, roli občanské politiky na formování opozice a zdroje odvahy jednotlivců.

Bližší informace naleznete zde...

Nakladatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
ISBN: 978-80-7285-118-8
Formát: 176 stran, 27x24cm, česky, vázaná vazba, Rok vydání: 2009 (1. vydání), Cena: 90 Kč
-
KNEDLÍK - KLOSS - KNÖDEL ANEB KNEDLÍKOVÉ NEBE - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A RECEPTŮ
Dvojjazyčná obrazová publikace vznikla jako doprovodný text ke stejnojmenné výstavě pořádané v chebském muzeu. V několika kapitolách fundovaně shrnuje historii výroby knedlíků nejen v českých, ale i německých zemích, zabývá se krajovými odlišnostmi ve výrobě knedlíků, jejich ohromnou variabilitou ("jiný kraj - jiný knedlík"). Dále nabízí historický exkurs do pověstí, písní a říkadel, které mají společné téma - knedlík. Čtenář se mimo jiné dozví o největších výrobcích knedlíků v době současné i minulé a v neposlední řadě zejména ženy jistě ocení závěrečnou část, obsahující mnoho "knedlíkových"receptů, tradičních i méně tradičních, děděné v českých i německých rodinách po několik generací. Sborník přináší mimo jiné také podněty k zamyšlení nad společným i rozdílným charakterem tohoto oblíbeného jídla, které zdomácnělo nejen v Čechách či Bavorsku ale i ostatních německy mluvících zemích.

Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, p. o., Cheb 2009. První vydání, brož., 150 stran, bohatá obrazová příloha, český a německý text. Náklad: 1000 ks. Cena: 190 Kč
-
Eva Dittertová, Václav Malovický:
KUCHYNĚ STARÉHO CHEBU
První česky psaná kuchařka starého Chebu a Chebska obsahuje více než 300 původních receptů, sesbíraných ze starých místních novin, od kuchařek a Chebanů žijících Bavorsku. Čtenář zde nalezne mimo jiné také pasáže věnované chebským hospodám, kavárnám, pivovarům, svátkům a svátečním jídlům atd. Staré texty jsou prokládány i recepty od současných obyvatel Chebska.

Vydalo: Nakladatelství MMM, Makovského 1223, 163 01 Praha-Řepy roku 2007.
Sazba a technická redakce: Art D - grafický ateliér Černý, s. r. o.
Tisk: Tiskárna Finidr, s. r. o., Český Těšín.
Cena: 199 Kč
-
Zbyněk Černý, Tomáš Dostál, Alena Koudelková:
VZESTUP A PÁD "PRORADNÉ ŠELMY" - ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A CHEB
DER AUFSTIEG UND FALL DER "PERFIDEN BESTIE" - ALBRECHT VON WALLENSTEIN UND EGER
Kniha je věnovaná jedné z klíčových osobností světových dějin první poloviny 17. století. Publikace je rozčleněna do čtyř tématických celků. První dvě kapitoly, věnované přímým kontaktům a vztahům vévody frýdlantského s chebským regionem, završuje zavraždění císařského generalissima ve zdech města Chebu. Následující kapitoly mapují "druhý" život Albrechta z Valdštejna, který sledují především opět ve vztahu k chebskému kraji. Čtenář se detailně seznámí s pozvolna se utvářející genezí valdštejnského mýtu a rovněž s jeho reflexí v chebském kulturně-společenském prostředí v širokém časovém období sahajícím od 18. století až do konce třicátých let století dvacátého. K nepřehlédnutelným a mimořádně cenným přednostem publikace patří také rozsáhlá a z části dosud neznámá obrazová příloha. Knihu samozřejmě doplňuje nezbytný poznámkový aparát a bohatý seznam použitých archivních pramenů a literatury.

Vydavatel: Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Místo vydání: Cheb
Vydání první, brož., 106 str., rozsáhlá obrazová příloha, 100 Kč + poštovné, český a německý jazyk. Náklad 1500 ks.
-
Mgr. Zbyněk Černý, PhDr. Tomáš Dostál:
BOLEST V KAMENI. POMNÍKY PADLÝM V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
Dvojjazyčná publikace přináší po odborné stránce velmi erudovaný text vzniklý na základě důkladné heuristické přípravy a podrobného archivního výzkumu. Mapuje historii vojenských pěších útvarů, jejichž posádkovým městem bylo v období první světové války město Cheb. Dějiny těchto jednotek sleduje od jejich vzniku až do skončení první globálního konfliktu. Hlavní část knihy je ovšem věnována němým svědkům dávných tragických událostí - pomníkům připomínajícím tisíce padlých vojáků pocházejících z doplňovacího obvodu výše zmíněných jednotek, do něhož spadala podstatná část severozápadních Čech. Publikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., muzeum Cheb ve spolupráci s Muzeem Smrčin ve Wunsiedlu a za finanční spoluúčasti EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG III. A CZ.04.4.82/4.3.01.1/0424.
Text: Zbyněk Černý, Tomáš Dostál, Překlad: Markus Pape
1. vydání, náklad: 700 ks, 150,- Kč
-
Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk:
ZMIZELÉ CHEBSKO - DAS VERSCHWUNDENE EGERLAND - VYPRODÁNO !
Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945
Kniha dokumentuje proměny bývalého politického okresu Cheb po roce 1945, kdy plánované i neplánované osidlovací vlny nedokázaly nikdy na nově zabydlované Chebsko přivést více než polovinu původního stavu obyvatel.

Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., muzeum Cheb, Cheb 2007
text © Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk
překlad: Jaromír Boháč
redakce: Iva Votroubková
1. vydání, náklad: 1000 ks, 200,- Kč
-
PO STOPÁCH ŠLECHTICKÉHO RODU NOTTHAFFTŮ - VYPRODÁNO !
AUF DEN SPUREN EINES ADELSGESCHLECHTS.
Editoři: Karel Halla, Volker Dittmar
Příspěvky: kolektiv autorů

Velkoryse pojatý dvojjazyčný katalog ke stejnojmenné výstavě v Krajském muzeu Cheb a v Egerland-Museu v Marktredwitz. Publikace představuje pestrou mozaiku přinášející zajímavý pohled na širokou škálu rozličných aspektů života šlechtického rodu Notthafftů v uplynulých staletích na pomezí Čech a Bavorska.
K jejím výrazným přednostem bezpochyby patří velmi rozsáhlá obrazová příloha. Je třeba rovněž ocenit a vyzdvihnout celkovou odbornou úroveň textu. Publikace proto jistě po zásluze upoutá pozornost čtenářů. Publikace byla spolufinancována z prostředků Evropské Unie v rámci iniciativy Společenství INTERREG III. A CZ.04.4.82/4.3.01.1/0142.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci s Egerland-Museem Marktredwitz. Cheb/Eger 2006.
První vydání, brož., 692 str., bohatá obrazová příloha, 150,- Kč, český a německý jazyk. Náklad 600 ks.

-
Zbyněk Černý:
CHEB V DOBĚ SECESE (1898 - 1914) - VYPRODÁNO !
Výstavní katalog Cheb v době secese (1898 – 1914) je součástí stejnojmenné výstavy pořádané v Krajském muzeu Cheb. Text se zaměřuje na architektonický vývoj města Chebu na přelomu 19. a 20. století a na recepci secese v chebském výtvarném umění. Na širším pozadí seznamuje katalog čtenáře s urbanistickými a regulačními plány konce 19. století, s bytovou otázkou a bytovými standardy v tehdejším Chebu, ale zejména se secesní architekturou v Chebu. Zajímavým nájemným domům, vilám a veřejným budovám se vůbec poprvé dostává důkladného popisu s uvedením data výstavby, se jménem stavebníka a stavitele. V části věnované výtvarnému umění se text zaměřuje především na recepci secese v chebském prostředí, tedy v malém provinčním městě. Vedle sochařské práce zhmotněné v pomníkové produkci se katalog zabývá také úpadkem a rozvojem uměleckého řemesla a pokusům o zřízení uměleckoprůmyslového muzea v Chebu.


Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci s Muzeem Smrčin ve Wunsiedlu a byl realizovaán za finanční podpory EU Phare CBC Program CZ 2003/005-095.03.01.0034 a Města Chebu.
Brož., 135 str., bohatá obrazová příloha, 120 Kč, český a německý jazyk. Náklad 400 ks.
-
Jaromír Boháč, Josef Janáček a František Kubů:
ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A CHEB - ALBRECHT VON WALLENSTEIN UND EGER
Publikace je věnovaná jedné z nejvýznamnějších osobností první poloviny 17. století. Kniha je rozdělena do tří tématických celků. V první části je stručně rekapitulován život tohoto velkého vojevůdce, další dvě části se již přímo zabývají vztahem Albrechta z Valdštejna k Chebu a chebskému regionu. Hlavní pozornost je upřena na dramatické období třicetileté války.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, Cheb/Eger 2005.

Druhé doplněné vydání, brož., 135 str., bohatá obrazová příloha, 60 Kč, český a německý jazyk.
Náklad 3000 ks.
-
Jitka Chmelíková:
OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945 - VYPRODÁNO !
Publikace sleduje široké časové období sahající od předválečných let až téměř do současnosti. Hlavní pozornost je však věnována událostem druhé světové války na Chebsku a době těsně poválečné.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu a Státním okresním archivem v Chebu.

Brož., 134 str., 150 Kč, český a anglický jazyk.
Náklad 700 ks.
-
Zbyněk Černý:
WILLI RUSS - SOCHAŘ A KERAMIK (1888 - 1974) - VYPRODÁNO !
Dvojjazyčný velkoryse pojatý katalog stejnojmenné výstavy, která čerpala převážně z fondů Krajského muzea Cheb, přináší mnoho objevného ze života i díla Williho Russe. Poprvé jsou zde vystaveny dosud nezveřejněné Russovy práce z let 1919-1945, které lze bez zdráhání označit za velké překvapení pro naše dějiny umění.
Výstava Sochař a keramik Willi Russ (1888-1974) byla uspořádaná k 30. výročí úmrtí tohoto významného umělce Chebska a potrvá do 17. října t. r.
Katalog doplňuje 32 barevných fotografií vystavených exponátů.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci s Egerland-Museem Marktredwitz za finanční podpory EU CBC Phare 2001 CZ 0112/06/01/0070 a Města Chebu, Cheb 2004.
Brož., 60 str., 100 Kč + poštovné.
Česko-německá verze - překlad: Hana Šebestová, Miloslav Berka
-
J. W. GOETHE A ČECHY - VYPRODÁNO !
Publikace se věnuje vztahům významné literární osobnosti počátku 19. století k Chebu, Chebsku a západním Čechám. Goethe strávil v západočeských a severočeských lázních během 17 pobytů tři roky života. J. W. Goethe, německý básník, spisovatel, přírodovědec, filozof a státník, byl jedním z nejčastějších a nejslavnějších návštěvníků zdejších lázní, znalcem a přítelem krajiny a jejich obyvatel.
Vedle potřebné lázeňské léčby žil Goethe bohatým společenským, kulturním a vědeckým životem. Zde také vytvořil některá svá díla. Vztahy, které navázal, jsou rozmanitého charakteru - společenské, přátelské, vědecké a- vášnivé. Zde potkal Ulriku von Levetzow, svou poslední velkou lásku.
Partnerem Krajského muzea Cheb v tomto projektu je Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu.
Publikace byla vydána s finanční podporou EU CBC Phare 2001 CZ 0112/06/01/0073 a Města Chebu.


Vydalo Krajské muzeum Cheb, Cheb 2004,
36 stran textu (český + německý), 44 obrazových příloh. Brož., 30,- Kč + poštovné
-
VANDROVNÍ SEŠIT PO GOETHOVÝCH STOPÁCH NA CHEBSKU A OKOLÍ
Představuje místa, která J. W. Goethe navštívil během svých lázeňských pobytů. Vedle známých míst jsou zde uvedena i ta, která jsou dnes téměř zapomenuta, a nepatří proto k vyhledávaným turistickým cílům, ačkoli stojí za vidění.
V této cestovní skládačce nejde jen o pouhý výčet básníkových pobytů či zastavení, ale o inspirativní výběr zajímavostí, které je možno v daném místě navštívit.
Vydalo Krajské muzeum Cheb jako doprovodný materiál k výstavě J. W. Goethe a Čechy.
Partnerem Krajského muzea Cheb v tomto projektu je Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu.
Vydáno s finanční podporou EU CBC Phare 2001 CZ 0112/06/01/0073 a Města Chebu.

Vydalo Chebské muzeum,Cheb 2004,
skládačka, česko-německý text, 10, - Kč + poštovné
-
Petr Beran:
PÍSEŇ O LORETĚ
Publikace zpracovává historii významného mariánského poutního místa nacházejícího se nad Starým Hrozňatovem nedaleko Chebu. Osudy hrozňatovské Lorety jsou popsány v pěti kapitolách:
Starý Hrozňatov - uvedení do dějin poutního místa
Doba vzniku a rozkvětu 1658 - 1773
Doba mírného sestupu 1773 - 1855
Doba upevňování duchovního života 1855 - 1946
Doba zkázy a naděje 1946 - 2003.
Text je opatřen bohatým poznámkovým aparátem,seznamem literatury a pramenů a obrazovou přílohou. Práce je doplněna úvodním slovem z pera Filipa Zdeňka Lobkowitze, O. Praem., úřadujícího okrskového vikáře chebského Slovo na závěr připojila ředitelka Krajského muzea Cheb, PhDr. Eva Dittertová. Vzhledem ke skutečnosti, že v minulých desetiletích bylo toto nádherné poutní místo bezohledně zdevastováno a měl je stihnout osud zapomenutí, je tato drobná publikace věnována nejen historii místa, ale hlavně těm, kteří se po roce 1990 zasloužili o takřka nemožné - o stavební i duchovní obnovu hrozňatovské Lorety. Je poděkováním hlavně panu ing. Antonu Hartovi, hrozňatovskému rodákovi, který byl a je nejen duchovním otcem myšlenky obnovy Lorety, ale také jejím štědrým donátorem. Publikace vydána v české a německé verzi!!! Vydáno s finanční podporou EU programu Phare CBC a Města Chebu.

Vydalo Chebské muzeum,Cheb 2003
Doplňené 2. vydání. Brož., 52 str. (německá verze 56 str.), 40,- Kč (německá verze 50,- Kč) + poštovné
-
Jitka Chmelíková:
MAESTRO RUDOLF SERKIN- VYPRODÁNO !
Katalog ke 100. výročí narození významného světového klavíristy, chebského rodáka Rudolfa Serkina.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, Cheb 2003.
Brož., 88 str., 100 Kč + poštovné, 20 EUR (Evropa), 20 USD (USA )
-
Jaromír Boháč:
DESET OBRAZŮ Z DĚJIN CHEBSKÉHO MUZEA - VYPRODÁNO !
ZEHN BILDER AUS DER GESCHICHTE DES EGERER MUSEUMS
Katalog stejnojmenné výstavy ke 130. výročí založení Chebského muzea, která potrvá v CHM do 13. dubna t. r.
Česko-německá verze: překlad Jaromír Boháč a Václav Mls.
V úvodu se autor věnuje založení muzea v Chebu, které právě v těchto dnech slaví 130. výročí od svého založení. Stěžejní část publikace je rozdělena do deseti kapitol, seznamujících čtenáře s deseti hlavními představiteli chebského muzejnictví. Publikace je doplněna 136 černobílými fotografiemi z fondu archivu Chebského muzea a Státního okresního archivu v Chebu.

Vydalo Chebské muzeum ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu a se Společností Aloise Johna.
Cheb 2003. Brož. 223 stran, 100,- Kč + poštovné.
-
Iva Votroubková:
JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO - VYPRODÁNO !
WIE FRÜHER GEWIRTSCHAFTET WURDE
Katalog stejnojmenné výstavy, která potrvá do 5. 1. 2003.
Česko-německá verze: překlad Dr. Ralf Heimrath, Mgr. Václav Mls.
Katalogový soupis 125 vybraných sbírkových předmětů, doplněný 20 černobílými fotografiemi. Úvod katalogu je věnován Chebskému hrázděnému statku, který je určujícím znakem lidové architektury na Chebsku. Další část se zabývá zemědělstvím na Chebsku. Stěžejní část katalogu je věnována sbírce hospodářského nářadí ve fondech Chebského muzea, jejímu vzniku, rozdělení a katalogovému popisu.
Katalog byl vydán s finanční podporou EU a Města Chebu.

Vydalo Chebské muzeum ve spolupráci s Hornofalckým muzeem v přírodě v Neusath-Perschenu, Cheb 2002.
Brož., 99 str., 30,- Kč + poštovné.
-
Jiří Úlovec:
HRADY, ZÁMKY A TVRZE NA CHEBSKU - VYPRODÁNO !
Abecední soupis panských sídel na Chebsku, která jsou přesně lokalizována, se stručným historickým a stavebním vývojem a s popisem současného stavu. Závěr knihy tvoří mapa chebského okresu s vyznačením polohy všech míst a soupis použité literatury.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1998.
Brož., 255 str., 180 Kč + poštovné.
-
František Kubů:
ŠTAUFSKÁ MINISTERIALITA NA CHEBSKU
Zhodnocením pramenů a literatury načrtl autor u nás první ucelený obraz vývoje štaufské ministeriality, která v období bezprostřední vlády štaufského rodu na Chebsku (1146-1266) určovala osudy i tvářnost tohoto území, přetvářela je podle štaufských představ na nový typ panovnické domény a spolu s ministerialitou sousedních území tak budovala souvislý komplex štaufských držav na středovýchodním pomezí Říše. Publikace obsahuje podrobný katalog chebských ministeriálních rodů, příslušné rejstříky, seznamy pramenů a literatury a obrazovou přílohu s chebskými ministeriálními sídly tak, jak vypadaly dříve a jak některé vypadají dnes.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1997.
Brož., 128 str. včetně příloh: kresby, fotografie, mapy; 100 Kč + poštovné.
-
Jitka Chmelíková:
OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ - VYPRODÁNO !
Autorka se věnuje dějinám židovského obyvatelstva v Chebu a zaměřuje se na dosud v regionální literatuře nijak komplexně nepostižené období vymezené 2. polovinou 19. století na jedné straně a současností na straně druhé. Jádro tvoří 9 kapitol věnovaných dějinám této komunity. Význačným přínosem je závěrečná kapitola, která v abecedním přehledu uvádí významné osobnosti židovského původu, které pocházely nebo působily v Chebu. Celá kniha je doplněna obsáhlým poznámkovým aparátem a přináší rovněž bohatou dokumentační přílohu, jejíž těžiště spočívá ve fotografickém materiálu.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2000.
Brož., 148 str., 101 obr., 150 Kč + poštovné.
-
Vladimír Růžek:
CHEBSKÁ RADNICE A JEJÍ STŘEDOVĚKÉ FRESKY
Heraldicko-historický rozbor všech dochovaných středověkých maleb na chebské radnici.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1997.
Brož., 192 str., 16 stran čb. přílohy, anglické a německé resumé, 55 Kč + poštovné.
-
Pavel Blattný a kol.:
VALDŠTEJNSKÁ OBRAZÁRNA - VYPRODÁNO ! (ČESKÁ VERZE)
Barevný katalog stálé Valdštejnské obrazárny v Chebském muzeu. Autor zde seznamuje čtenáře s novými poznatky v dataci obrazů, upřesňuje autorství a nové poznatky o portrétovaných postavách. Obrazy lze zařadit do období 1. třetiny 17. století. Katalog je doplněn o tradici valdštejnské tematiky v Chebském muzeu a o kvalitní genealogii rodu Valdštejnů z pera Stanislava Kasíka. Valdštejnské erby nakreslil Petr Tybitanzl.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1999.
Brož., 180 Kč, 220 Kč anglická a německá verze + poštovné.
-
Jaromír Boháč:
CHEB - MĚSTO
Historicko-turistický průvodce č. 11.
Stručné dějiny města Chebu a jeho památek s více než 100 dosud nevídanými fotografiemi starého Chebu + dva situační plány (jeden současný a jeden s již nespatřenými stavbami z roku 1929)
Německá verze: J. Boháč, E. Bočková.

Pro Chebské muzeum vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 1999.
Brož., 240 str., 79 Kč + poštovné
-
Josef Hájek:
BAROKNÍ UMĚNÍ ZE SBÍREK CHEBSKÉHO MUZEA - VYPRODÁNO !
Průvodce stejnojmennou výstavou konanou v rámci projektu "Sláva barokní Čechie".
Katalog doplněný 17-ti černobílými vyobrazeními vystavených exponátů má za úkol v redukované podobě zpřístupnit nové informace sestavené do abecedního slovníku výtvarných umělců a řemeslníků, kteří působili v Chebu v 17. a 18. století.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001.
Brož., 75 str., 60 Kč + poštovné.
-
Josef Hájek:
KAREL SIEGL - SEZNAM MAJITELŮ MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ V CHEBU - VYPRODÁNO !
Purkmistři města Chebu v letech 1282 - 1926 a členové městské rady v letech 1384 - 1777.
Věnováno památce stopadesátého výročí narození historika, archiváře a muzejníka JUDr. Karla Siegla.
Uspořádal Mgr. Josef Hájek, překlad Mgr. Hana Šebestová.

Vydalo Chebské muzeum a Státní okresní archiv v Chebu, Cheb 2001.
Brož., 153 str., 70,-Kč + poštovné.
-
Iva Votroubková:
CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK
Katalog sbírky Chebského muzea.
Katalog představuje rozsáhlý soubor malovaného lidového nábytku ve sbírkách Chebského muzea. Podává výklad o konstrukční stavbě nábytku a užívaných výzdobných motivech. Nastiňuje problematiku sbírky a v katalogových popisech představuje 237 kusů sbírkových předmětů. Součástí katalogu je rovněž soupis restaurovaného lidového nábytku, typologický a chronologický třídník této sbírky a početní zhodnocení sbírky. Text katalogu je doplněn 25 barevnými fotografiemi a soupisem literatury. Úvodní text katalogu je přeložen do anglického a německého jazyka.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1999.
Brož., 120 str., 100 Kč + poštovné.
-
Pavel Šebesta, Iva Votroubková:
CHEBSKÉ KAMNÁŘSTVÍ - OD STŘEDOVĚKU K WILLI RUSSOVI - Česká verze VYPRODÁNA !
Doplňková publikace ke stejnojmenné výstavě z roku 1994.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1994.
Brož., 7 str., česká verze: 10 Kč, německá verze: 20 Kč.
-
Jan Mergl:
UŽITÉ UMĚNÍ SECESE - VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÝCH MUZEÍ
Katalogový soupis 140 vybraných předmětů, reprezentujících secesní užité umění ve sbírkách západočeských muzeí. V publikaci je zařazeno 50 barevných fotografií vybraných předmětů. Katalog je doplněn přehledem literatury k dané problematice, anglickým a německým resumé.

Vydalo Chebské muzeum s podporou MÚ v Chebu, Cheb 1999.
Brož., 105 str., 30 Kč + poštovné.
-
Pavel Šebesta:
CÍSAŘSKÝ A KRÁLOVSKÝ HRAD V CHEBU
Autor představuje jednotlivé stavby hradu, zabývá se jeho stavebním vývojem a dějinami. Text je doplněn barevnými fotografiemi a plánem hradu, ve kterém jsou označeny jednotlivé stavby a stavební vývoj.

Vydalo Chebské muzeum s podporou MÚ v Chebu, Cheb 1998.
Brož., 20 str., 25 Kč + poštovné.
-
Irena Michaláková:
BIBLIOGRAFIE CHEBSKO 1945 - 1948
Publikace obsahuje 1605 hesel, seznam regionálních periodik, věcný rejstřík, rejstřík autorů, místopisný rejstřík, rejstřík osobností, seznam zkratek a seznam excerpovaných periodik.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001.
Brož., 112 stran, 50 Kč + poštovné.
-
Irena Michaláková:
BIBLIOGRAFIE DIPLOMOVÝCH PRACÍ I
Regionálně zaměřené diplomové práce studentů českých vysokých škol. 237 hesel, seznam škol, ze kterých uvedené práce pocházejí, místopisný a věcný rejstřík, osobnosti a seznam zkratek.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001.
Brož., 24 str., 30 Kč + poštovné.
-