MUZEJNÍ ARCHEOLOGIE  
 
-
-
ZÁKONNÉ NORMY PŘI STAVBĚ A ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU
-
Zákon o státní památkové péči [pdf]...
  • Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. Archeologii je věnována především třetí část, §21 až §24.
-
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy [pdf]...
  • Mezinárodní smlouva jíž se Česká republika zavazuje chránit archeologické kulturní dědictví nejlépe na původním místě.
-
Oznámení stavebního nebo jiného záměru [doc]...
  • Oznámení stavebního nebo jiného záměru na území s archeologickými nálezy, dle §22, odst. 2 zák. č. 20/87Sb. Formulář určený k oznámení pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
-
Zákon o územním plánování a stavebním řádu [pdf]...
  • Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. Výňatky ze stavebního zákona se vztahem k archeologickému kulturnímu dědictví.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: M. Beránek, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (beranek@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články