MUZEJNÍ ARCHEOLOGIE  
 
-
-
Archeologické nálezy tvoří nedílnou součást expozice muzea v Chebu již od jeho založení (roku 1873) a dnes patří k nejrozsáhlejším celkům muzejní sbírky. Současně je Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů v okrese Cheb a oblastech spravovaných stavebními úřady v Kraslicích a Kynšperku nad Ohří v okrese Sokolov. Tuto činnost vykonává již dlouhodobě s důrazem na komplexní poznávání dějin regionu.
Dále se v chebském muzeu věnujeme ochraně archeologického kulturního dědictví v rámci Karlovarského kraje a to především ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Poznání našeho regionu dále rozvíjíme a prohlubujeme ve vzájemné koordinaci s dalšími specializovanými pracovišti, institucemi a univerzitami v České republice i v zahraničí.
Významnou oblast muzejní práce pak tvoří bohatá škála služeb poskytovaných (například formou zápůjček či konzultací) směrem k badatelské veřejnosti. Archeologické pracoviště našeho muzea připravilo a do budoucna připravuje celou řadu úspěšných projektů, odborných seminářů a výstav.
-
Dílna archeologa v Muzeu Cheb ...
oznámení Muzea Cheb
Rozšíření nabídky edukativních programů.
Muzeum Cheb rozšiřuje svoji bohatou nabídku výukových programů určenou pro žáky základních a středních škol. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR připravilo nový edukativní program Dílna archeologa. V interaktivní besedě seznámí archeolog muzea účastníky s nejstaršími dějinami Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. Informace o dalších programech naleznete v sekci: Muzejní pedagogika ...
-
DEN OTEVŘENÝCH SOND (archeologické naleziště) ...
12. června 2015
Městské sady, prohlídka s průvodcem každou půlhodinu od 13:00 do 15:00 hod.
Využijte tuto jedinečnou příležitost a přijďte nahlédnout do zákulisí archeologického výzkumu. Zároveň tak můžete poznat i něco z dějin pohřbívání v Chebu.
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku ... 14. - 18. září 2015
Tématem letošní 47. konference „Archaeologia historica“ je odraz sociální a kulturní identity v archeologických pramenech středověku. Důraz bude kladen především na identifikaci a interpretaci artefaktů, které mohly sloužit k vymezení sociálně a kulturně odlišných skupin a prostředí. Pozornost bude věnována také archeologickému studiu projevů sociální a kulturní reprezentace, interakcí a kontaktů. Pořadatelem je Katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Muzeem Cheb...
-
KATALOG SBÍRKOVÉHO FONDU
-
ARCHEOLOGIE ...

Pravěké a středověké nálezy patří mezi klasické muzejní předměty od počátku sběratelské činnosti. Také v současné době je sbírka kontinuálně a systematicky doplňována archeologickými nálezy z výzkumů a záchranných archeologických akcí či sběrů prováděných archeologem muzea.

-
VSTUPNÍ ČÁST MUZEJNÍ EXPOZICE
-
POČÁTKY A VÝVOJ CHEBU ...

Od roku 2009 je v přízemí výstavní budovy Muzea Cheb veřejnosti přístupná nově instalovaná vstupní část stálé expozice tvořená zejména archeologickými exponáty. Jak již název výstavního celku napovídá, jedná se o nejstarší dějiny Chebu a Chebska v historickém kontextu od 7. do začátku 15. století.

-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: M. Beránek, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (beranek@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články